Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych (loterii promocyjnej) bez wymaganego prawem zezwolenia oraz zatwierdzonego regulaminu
Sentencja

Dnia 8 lutego 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski Sędzia NSA Irena Krzemieniewska Protokolant Sekretarz sądowy Aneta Lubasińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2019 roku sprawy ze skargi M. N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych (loterii promocyjnej) bez wymaganego prawem zezwolenia oraz zatwierdzonego regulaminu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. z dnia [...] nr. [...]; 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz skarżącej M. N. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją z [...] nr [...] [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.; dalej: "O.p."), art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.; dalej: "u.g.h."), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno - Skarbowego w [...] z [...] w przedmiocie wymierzenia M. N. kary pieniężnej w wysokości 10.611 zł z tytułu urządzania gier hazardowych (loterii promocyjnej) bez wymaganego prawem zezwolenia oraz zatwierdzonego regulaminu.

W uzasadnieniu organ II instancji przedstawiając stan faktyczny i prawny wskazał, że funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej Delegatury Urzędu Celno - Skarbowego w [...] w dniu [...] przeprowadzili w salonie [...] w [...] przy ulicy [...], prowadzonym przez M. N., czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Powyższą kontrolę zakończono protokołem z dnia 28.11.2017 r. numer [...].

Postanowieniem z [...] Naczelnik [...] Urzędu Celno - Skarbowego w [...] wszczął z urzędu postępowanie w sprawie urządzania gry losowej - loterii promocyjnej - bez wymaganego prawem zezwolenia oraz zatwierdzonego regulaminu, a w wyniku przeprowadzonego postępowania, decyzją z [...], wydaną na podstawie art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 3, art. 7 ust. 1, art. 13, art. 69 ust. 1 pkt 5, art. 70, art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 90 ust. 1 pkt 1 u.g.h., wymierzył M. N. karę pieniężną w wysokości 10.611 zł.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Naczelnik [...] Urzędu Celno - Skarbowego wyjaśnił, że przedsięwzięcie realizowane przez M. N. w dniach 8 -13 czerwca 2017 r., polegające na urządzeniu akcji promocyjnej, której celem było propagowanie zdrowego stylu życia i jednocześnie prowadzonej przez nią firmy, zgodnie z art 2 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 u.g.h., jest grą losową - loterią promocyjną w rozumieniu przepisów tej ustawy. Przedsięwzięcie to zawierało elementy niezbędne do uznania go za loterię promocyjną, w której uczestniczy się poprzez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Organ I instancji wskazał, że w trakcie kontroli ustalono, iż M. N. naruszyła art. 3, art. 7 ust. 1, art. 13, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 4, art. 68 ust. 1 u.g.h., zgodnie z którymi loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, przedstawianym przez podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie loterii organowi właściwemu dla obszaru, na którym urządzane i prowadzone mają być takie gry. Tymczasem strona urządzała grę losową bez wymaganego zezwolenia. Organ I instancji wyjaśnił, że przedmiotowe przedsięwzięcie zawierało elementy niezbędne do uznania za grę losową, albowiem zostały spełnione następujące przesłanki:

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej