Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie ustalenia opłaty za opracowanie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dotyczących budowy nawierzchni drogi I .
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zalewski, Sędziowie Asesor WSA Małgorzata Fita (spr.),, Sędzia NSA Maria Wieczorek, Protokolant Stażysta Marzena Gawron, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 21 września 2006r. sprawy ze skargi Burmistrza Miasta na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za opracowanie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dotyczących budowy nawierzchni drogi I . uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]. nr [...]; II. określa, że decyzje wymienione w punkcie I nie podlegają wykonaniu w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją nr [...] z dnia [...], Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie art.138 § 1pkt 1 k.p.a. w związku z art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Burmistrza Miasta od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] zobowiązującej Miasto do wniesienia opłaty za opracowanie postanowienia w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi nr [...] - ul. I., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W decyzji organ odwoławczy podał, iż na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Miasta wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi [...] - ul. I. Odpowiadając na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, na podstawie art. 57 ust. 1 ww. ustawy, postanowieniem z dnia [...]nr [...] dokonał uzgodnienia. Za czynności związane z opracowaniem postanowienia organ ten, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, decyzją z dnia [...] nr [...] zobowiązał Miasto (podmiot realizujący przedsięwzięcie) do uiszczenia opłaty. Od decyzji tej Burmistrz Miasta wniósł odwołanie, ponieważ w jego ocenie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - brak jest delegacji prawnej zobowiązującej organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej do pobierania opłat za dokonanie uzgodnienia.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że czynności Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące uzgadniania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą do zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Za czynności z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej bezwarunkowo nakazuje ponoszenie kosztów ich wykonania przez jednostkę organizacyjną zobowiązaną do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych (podmiot realizujący przedsięwzięcie). Powyższa ustawa jest aktem prawnym dotyczącym organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej określającym ich zadania i zakres działania, organizację oraz uprawnienia i nie przewiduje wyjątków od ponoszenia opłat za czynności wykonywane w dziedzinie nadzoru zapobiegawczego. Natomiast ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jest w stosunku do w/w ustawy przepisem szczególnym określającym w odniesieniu do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyłącznie procedury postępowania w przypadku podejmowania realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dlatego też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny miał podstawy do wydania decyzji o obowiązku wniesienia opłaty za opracowanie postanowienia w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny