Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia diagnosty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Drwal, Sędzia WSA Iwona Tchórzewska, Protokolant Sekretarz sądowy Beata Skubis-Kawczyńska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 3 lipca 2018 r. sprawy ze skargi M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia diagnosty oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2017 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej jako: organ odwoławczy), po rozpatrzeniu odwołania M. L. (dalej jako: skarżący), utrzymało w mocy decyzję Starosty [...] (organ I instancji) z dnia [...] września 2017 r., znak [...], w przedmiocie cofnięcia skarżącemu uprawnień diagnosty, nr [...]

Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:

W dniu [...] kwietnia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w [...] wpłynęła skarga A. S. na uprawnionego diagnostę - skarżącego. W jej treści A. S. wyjaśnił, że w dniu [...] kwietnia 2016 r. zakupił samochód osobowy, którego pierwszego przeglądu w kraju dokonał skarżący. W przeprowadzonym badaniu technicznym błędnie określono rok produkcji samochodu osobowego oraz umieszczenie tabliczki znamionowej. W ocenie A. S. działanie diagnosty było celowe i ukierunkowane na zawyżenie wartości sprzedawanego pojazdu. Do pisma załączono kserokopie dokumentów potwierdzających stan faktyczny przedstawiony w skardze tj.: umowy kupna-sprzedaży z dnia [...] kwietnia 2016 r., dowodów rejestracyjnych pojazdu, zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z dnia [...] lutego 2016 r. (wykonanym przez skarżącego), dokumentu identyfikacyjnego pojazdu z dnia [...] lutego 2016 r. (wystawionego przez skarżącego), dokumentu własności pojazdu w języku angielskim wraz z tłumaczeniem.

W odniesieniu do złożonej skargi, pismem z dnia [...] kwietnia 2017 r. skarżący złożył wyjaśnienia, podkreślając, że rok produkcji pojazdu został przyjęty w oparciu o dostępne w trakcie badania narzędzia i posiadane dokumenty. Wskazano, że ustaleń dokonywano również przy użyciu programu "Katalog AUTOVIN", który również wskazywał na rok produkcji auta - 2013. Wyjaśniono, że w trakcie badania dokonano odczytu danych technicznych pojazdu z tabliczki znamionowej znajdującej się na prawym słupku pojazdu. Jako załączniki do pisma skarżący złożył wydruki komputerowe z programu "Katalog AUTOVIN".

Pismem z dnia [...] maja 2017 r. Starostwo Powiatowe w [...] przekazało skargę na diagnostę do organu I instancji jako do podmiotu udzielającego uprawnień skarżącemu.

W dniu [...] maja 2017 r. organ I instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień diagnosty skarżącemu.

W dniu [...] sierpnia 2017 r. uzyskano ze Starostwa Powiatowego w [...] informacje dotyczące przeprowadzanych badań diagnostycznych przez skarżącego. Na podstawie przesłanej dokumentacji ustalono, że w odniesieniu do 15 pojazdów (na 21 sprawdzanych) nieprawidłowo ustalono rok produkcji pojazdów.

W dniu [...] września 2017 r. skarżący złożył wyjaśnienia, że rok produkcji ustala na podstawie informacji z części danego pojazdu, dokumentów pojazdu oraz programu AUTO-VIN. Podkreślił, że dostępne środki nie gwarantują ustalenia faktycznego roku produkcji, ale tylko te materiały są mu dostępne podczas przeprowadzania badania technicznego.

Decyzją z dnia [...] września 2017 r., znak [...], organ I instancji cofnął skarżącemu uprawnienia diagnosty nr [...]

Strona 1/8