Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Wieczorek, Sędzia NSA Marek Zalewski (spr.), Asesor WSA Małgorzata Fita, Protokolant Maria Filipek, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2004 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Wielofunkcyjngo [...] Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wartości celnej towaru oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/6

Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia [...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1, art.146 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz.1071 ze zmianami), art. 30 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. nr 74, poz. 368 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania z dnia [...] października 2003 r. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] stwierdzającej wydanie decyzji zawartej w zgłoszeniu celnym awiz nr [...] z dnia [...] 1991 r. z naruszeniem art. 145 § 1 pkt 5 kpa i odmawiającej jej uchylenia z powodu upływu terminu określonego w art. 146 § 1 kpa, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu organ wskazał, że dnia [...] 1991 r. w Oddziale Celnym wg zgłoszenia celnego awiz nr [...] dokonano odprawy celnej ostatecznej sprowadzonego z Białorusi oleju napędowego w ramach kontraktu barterowego nr [...] z dnia [...] października 1991 na dostawę 25.926,48 t oleju napędowego w cenie 185 USD/t. Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 1995 r. złożonym za pośrednictwem Głównego Urzędu Ceł oraz wnioskiem z dnia [...] września 1995 r. złożonym bezpośrednio w Urzędzie Celnym Strona domagała się wznowienia postępowania celnego w sprawie zakończonej wydaniem ostatecznej decyzji zawartej w w/w zgłoszeniu celnym a następnie jej uchylenie w części dotyczącej wartości celnej i wymiaru cła od importowanego oleju. Jako nowe dowody w sprawie w rozumieniu 145 § 1 pkt 5 kpa Strona przedłożyła protokół z badania dokumentów i ewidencji sporządzony przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz wyroki NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sygn. akt SA/Lu 1403/94 z dnia 25 listopada 1994 r. oraz sygn. akt SA/Lu 574/93 z dnia 30 września 1993 r. Z protokołu kontroli UKS wynikało, że Spółka księgowała sprzedaż towarów na eksport w wymianie barterowej po kosztach własnych.

W dniu [...] września 1995 r. Dyrektor Urzędu Celnego wznowił postępowanie celne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną zawartą w zgłoszeniu celnym awiz nr jw. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego co do przyczyny wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy, decyzją nr [...] z dnia [...] 1995 r. Dyrektor Urzędu Celnego odmówił uchylenia decyzji zawartej w zgłoszeniu celnym nr jw. ponieważ w trakcie postępowania wyjaśniającego Strona nie udowodniła wnioskowanej ceny transakcyjnej 132,08 USD/t oleju, powołane przez Stronę wyroki NSA nie były nowymi dowodami w sprawie w rozumieniu przepisów art. 145 § 1 pkt 5 kpa, natomiast termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania został uchybiony. Powyższe stanowisko potwierdził Prezes Głównego Urzędu Ceł, który decyzją wydaną w dniu [...] 1996 r. utrzymał w mocy w/w decyzję organu I instancji.

Od decyzji odwoławczej Strona wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego O/Z w Lublinie, który wyrokiem sygn. akt I SA/Lu 490/96 z dnia 17 stycznia 1997 r. uchylił decyzje organów celnych obu instancji. NSA stwierdził, że istniały przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 kpa do wznowienia postępowania. Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania określony w art. 148 § 1 kpa nie został przez Stronę uchybiony i nie nastąpiło przedawnienie z art. 83 ust.1 Prawa celnego, bowiem mają tu zastosowanie terminy i warunki określone w art. 146 § 1 i 2 kpa.

Strona 1/6