Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zalewski, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca),, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Referent stażysta Paweł Soczyński, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 listopada 2010 r. sprawy ze skargi Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r. Nr rej. [...] Okręgowy Inspektor Pracy utrzymał w mocy decyzję Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy z dnia [...] maja 2010 r. Nr rej. [...], nakazującą umieszczenie pracownicy A.D. w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656).

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że podczas kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w dniach 4-5 maja 2010 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym dokonano wizytacji Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na podstawie oświadczenia Kierownika Kliniki ustalono, że lekarze rezydenci, zatrudnieni w tej Klinice, po 3 latach szkolenia samodzielnie wykonują zabiegi anestezjologiczne w Oddziale Intensywnej Terapii. Nadzór konsultacyjny lekarzy posiadających II stopień specjalizacji może być prowadzony telefonicznie.

Organ ustalił, że pracodawca przeprowadził ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska "lekarz anestezjolog" oraz "lekarz Oddziału Intensywnej Terapii". Z opisu czynności wykonywanych na tych stanowiskach wynika, że do obowiązków pracowników o których mowa należy m.in.: nadzór nad pacjentami w pracowni CT oraz SOR-rze. W opisie zagrożeń dla tych stanowisk pracy jako czynniki niebezpieczne i czynniki psychofizyczne wskazano agresję pacjentów i stres, związany z nieprzewidzianymi sytuacjami, ciężkimi stanami chorych oraz podejmowaniem trudnych decyzji.

W ocenie organu z powyższych ustaleń wynika, iż lekarze rezydenci o stażu szkoleniowym powyżej 3 lat, prowadzą prace w zespołach operacyjnych w warunkach ostrego dyżuru. Spełniają oni zatem warunki określone w poz. 24 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Organ przedstawił następnie zarzuty odwołania pracodawcy. Pracodawca powołał się na przepisy §1, § 14 i § 18 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37, poz. 215 ze zm.), podnosząc, że praca lekarzy w trakcie specjalizacji musi być nadzorowana przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia, w związku z czym w pracy lekarzy rezydentów nie występuje czynnik kwalifikujący do ujęcia w "Wykazie stanowisk pracy o szczególnym charakterze" wymienionych w poz. 24 załącznika Nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, tj. "bezpośrednia odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne, zdrowie lub życie własne i innych osób".

Okręgowy Inspektor Pracy nie podzielił argumentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego zawartych w odwołaniu. Podniósł, że w pozycji 24 załącznika wymieniono "prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru". W wykazie brak jest dookreślenia wymienionych prac, poprzez przesłankę ich wykonywania w warunkach odpowiedzialności czy też bezpośredniej odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne, zdrowie lub życie własne i innych osób. Przesłanka taka występuje natomiast w legalnej definicji prac o szczególnym charakterze, zawartej w art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych, który stanowi, iż wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik Nr 2 do ustawy. W ten sposób, zdaniem organu odwoławczego, to ustawodawca dokonał kwalifikacji wymienionych w tym wykazie prac, co wyłącza uprawnienie organów stosujących prawo do zawężania, bądź rozszerzania wykazu w oparciu o znamiona definicji ogólnej.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy