Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zalewski, Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Drwal (sprawozdawca), Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Referent stażysta Joanna Stadnik, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 26 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Koła Łowieckiego Nr [...] A. w Ł. G. na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

Koło Łowieckie Nr [...] "[...]" z Ł. skarży uchwałę Nr [...] Sejmiku Województwa L. z dnia [...] marca 2009 r. w sprawie podziału województwa l. na obwody łowieckie.

W skardze sądowej zarzuca, że w/w uchwałę podjęto z naruszeniem przepisów art. 25 pkt 3, art. 26, art. 29 ust. 2 i art. 29 a/ ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Podnosi, że zawarło umowę dzierżawy obwodu łowieckiego Nr [...] na okres od dnia [...]listopada 2003 r. do dnia [...] marca 2017 r. Obecnie obwód ten został zlikwidowany poprzez jego podział. Teren obwodu przypisano nowo utworzonym obwodom Nr [...] i Nr [...].

W tych okolicznościach skarżona uchwała narusza interes prawny Koła Łowieckiego "[...]" wynikający z w/w przepisów ustawy Prawo łowieckie.

W uzasadnieniu skargi Koło Łowieckie "[...]" podaje, że Sejmik Województwa L. nie uwzględnił jego wezwania z dnia [...] kwietnia 2009 r. do usunięcia naruszenia prawa. Uchwałą Sejmiku z dnia [...] czerwca 2009 r. wezwanie uznano za bezzasadne.

W odpowiedzi na skargę profesjonalny pełnomocnik Sejmiku wnosił o jej oddalenie. Pełnomocnik działał na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Nr [...] Sejmiku Województwa L. z dnia [...] sierpnia 2009 r. (dołączonej do akt administracyjnych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zaskarżoną uchwałę w sprawie podziału województwa l. na obwody łowieckie jako akt prawa miejscowego opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa L. z dnia 15 maja 2009 r. Nr 60, poz. 1478.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia - zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Z akt sprawy wynika, że Koło Łowieckie "[...]" z Ł. jest dzierżawcą obwodu łowieckiego Nr [...] (utworzonego na mocy rozporządzenia Nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie) i skarży powyższą uchwałę Sejmiku w części dotyczącej likwidacji tego obwodu łowieckiego oraz utworzenia nowych obwodów Nr [...] i [...].

Legitymację skargową Koło Łowieckie "[...]" wywodzi z treści przepisów art. 25 pkt 3, art. 26, art. 29 ust. 2 i art. 29 a/ ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) i argumentuje, że obwody łowieckie tworzone są z uwzględnieniem zasady ustalania granic według naturalnych lub wyraźnych znakach w terenie. Zarzuca, że powierzchnia użytkowa obwodu łowieckiego nie może obejmować terenów wyłączonych przez ustawę. Podnosi przy tym, iż obwody łowieckie są wydzierżawiane na czas nie krótszy niż 10 lat, co oznacza, że ustawa gwarantuje korzystanie z obwodu przez umowny okres. Tymczasem likwidacja obwodu łowieckiego Nr [...] dokonana w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy (zawartej do [...] 2017 r.) prowadzi do rozwiązania tej umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta, pomimo braku ku temu ustawowych przesłanek z art. 29 a/ .

Strona 1/2