Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zalewski, Sędziowie Asesor WSA Małgorzata Fita,, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak (spr.), Protokolant Maria Filipek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6197 Służba Celna
Inne orzeczenia z hasłem:
Służba celna
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/6

Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia [...], utrzymaną w mocy decyzją z dnia [...], działając na podstawie art. 26 pkt 10 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 z późniejszymi zmianami) zwolnił funkcjonariusza celnego T. G. ze Służby Celnej.

Na powyższe decyzje T. G. złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc o ich uchylenie.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 28 października 2003 r. (sygn. akt II SA/Lu 1716/02) uchylił zaskarżoną decyzję, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie nie zostały zgromadzone i należycie ocenione wszystkie dowody. Organ celny nie zbadał bowiem zarzutu dotyczącego wpływu spożywanych leków na wynik badań alkomatycznych, nie wziął pod uwagę niezwykle pozytywnych opinii służbowych dotyczących przebiegu służby skarżącego, bardzo pozytywnej opinii związku zawodowego funkcjonariuszy celnych, faktu przyznawania licznych nagród, charakteru wykształcenia skarżącego.

Ponownie rozpatrując sprawę Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia [...] utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...].

W uzasadnieniu tej decyzji podniesiono, że dnia [...] października 2002 r. funkcjonariusze Wydziału Kontroli Wewnętrznej Izby Celnej wspólnie z Kierownikiem Oddziału Celnego Drogowego przeprowadzili kontrolę, której celem było sprawdzenie prawidłowości pełnienia służby przez funkcjonariuszy ww. oddziału.

W wyniku tejże kontroli stwierdzono, iż T. G. znajduje się na służbie w stanie nietrzeźwym, co potwierdziło specjalistyczne badanie przeprowadzone w Komisariacie Policji, które wykazało, iż zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u T. G. dnia [...] października 2002 r. o godz. 610 wynosiło 0,48 mg/l dm3, co odpowiada stężeniu alkoholu we krwi równym 1,01 promila. Powyższa okoliczność sprawiła w ocenie Dyrektora Izby Celnej to, że funkcjonariusz utracił nieposzlakowaną opinię i jego zaufanie, a dalsze pozostawanie w służbie nie gwarantowałoby należytego wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Obowiązkiem funkcjonariusza celnego, z uwagi na charakter funkcji, jest zachowanie trzeźwości podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pełnienie służby w stanie nietrzeźwości uzasadnia wyciągnięcie konsekwencji w postaci zwolnienia funkcjonariusza celnego ze służby, nawet w wypadku, jeżeli zdarzenie to ma jednorazowy, incydentalny charakter.

Organ nie podzielił argumentacji, że dnia [...] października 2002 r. roku skarżący obowiązki wykonywał prawidłowo, a zatem jego zachowanie nie wskazywało cech nietrzeźwości wg definicji tego pojęcia jako stanu, w którym wskutek działania alkoholu na organizm występują zakłócenia czynności psychomotorycznych człowieka. Nie jest usprawiedliwiony sam fakt przebywania funkcjonariusza celnego, na służbie w stanie nietrzeźwości. Organ powołał się na definicję stanu nietrzeźwości według ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz. 1231), która stanowi, iż stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Według tej definicji T. G. dnia [...] października 2002 r. wykonywał obowiązki służbowe w stanie nietrzeźwości.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6197 Służba Celna
Inne orzeczenia z hasłem:
Służba celna
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej