Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ruda Huta w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXVII/171/2002 w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Ibrom, Sędzia WSA Jacek Czaja, Sędzia WSA Jerzy Drwal (sprawozdawca), Protokolant Stażysta Bartłomiej Maciak, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 7 listopada 2013 r. sprawy ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Gminy Ruda Huta z dnia 28 września 2012 r. nr XXI/104/2012 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXVII/171/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżoną uchwałą z dnia 28 września 2012 r., nr XXI/104/2012, Rada Gminy Ruda-Huta zmieniła uchwałę Nr XXXVII/171/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w części dotyczącej załącznika Nr 3 do uchwały.

W w/w załączniku Rada Gminy określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego w wymiarze 38 godzin.

Skargę na powyższą uchwałę wniósł Wojewoda Lubelski domagając się stwierdzenia nieważności uchwały.

W uzasadnieniu skargi Wojewoda podniósł, że uchwała została podjęta z naruszeniem 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ponieważ Rada Gminy ustalając na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego w wymiarze 38 godzin, nie pozostawiła możliwości na wykonywanie, w ramach czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, także innych zajęć i czynności określonych przez ustawodawcę w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela. Zabezpieczenie czasu na realizację zajęć określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela skutkowałoby przekroczeniem maksymalnego pensum w przypadku realizacji zajęć określonych w art. 42 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela i odwrotnie.

Wojewoda stwierdził, że rada gminy jest uprawniona w świetle art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na stanowiskach m.in. pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych. Nauczyciele zatrudnieni na tych stanowiskach są zobowiązani do realizowania w ramach czasu pracy, który nie może przekroczyć 40 godzin, zajęć i czynności określonych w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 Karty Nauczyciela.

Ustalenie zatem przez radę Gminy Ruda-Huta w zaskarżonej uchwale tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego w wymiarze 38 godzin stanowi istotne naruszenie art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela, ponieważ prowadzi do przekroczenia ustawowej normy czasu pracy nauczycieli określonej w w/w przepisie.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy Ruda-Huta wniósł o oddalenie skargi. Zdaniem organu art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela określa jaki ma być maksymalny, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wymienionych w powołanym przepisie nauczycieli. Rada gminy mogła ten wymiar ustalić według własnego uznania pod warunkiem, że nie został przekroczony wymiar czasu pracy nauczyciela określony w art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela - 40 godzin tygodniowo. W ocenie organu zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela dotyczą głównie nauczyciela przedmiotu edukacyjnego, dla którego pensum zostało określone w art. 42 ust. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela. Stanowisko nauczyciela pedagoga, psychologa czy logopedy jest stanowiskiem związanym z innymi zasadami, obowiązkami i uciążliwościami niż stanowisko nauczyciela przedmiotu edukacyjnego.

Strona 1/3