Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok
Sentencja

Dnia 24 maja 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Sachajko (spr.) Sędziowie WSA Mirella Ławniczak WSA Szymon Widłak Protokolant: Sekr. sąd. Sławomir Rajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 roku przy udziale sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] oraz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz skarżącego kwotę 200,- (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P., po rozpatrzeniu odwołania M. W. (dale określanego jako: "skarżący", "podatnik") od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] listopada 2013 r., mocą której stwierdzono nieważność decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...], Prezydent Miasta P. ustalił podatnikowi łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2011 w kwocie 2.220,00 zł. W uzasadnieniu wskazał, że grunt o powierzchni 0,1013 ha jest objęty podatkiem rolnym w wysokości 19,06 zł, natomiast podatek od nieruchomości został naliczony w łącznej kwocie 2.200,53 zł.

Pismem z dnia 23 października 2012 r. Prezydent Miasta P. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2011 r. Prezydent wskazał, że dokonano zmiany klasyfikacji nieruchomości podatnika na użytek gruntowy B oraz Ba. Prezydent wskazał, że w związku z tym nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. wszczęło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia [...] stycznia 2011 r.

W uzasadnieniu organ wskazał, że jedynie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Ze znajdującego się w aktach sprawy wypisu z rejestru gruntów z dnia [...] czerwca 2012 r. wynika natomiast, że działka nr 2/2, arkusz mapy 35, obręb S. o pow. 0,1165 ha oznaczona jest jako B - tereny mieszkaniowe, natomiast działkę nr 2/3, arkusz mapy 35, obręb S. o pow. 0,1165 ha sklasyfikowano jako Ba - tereny przemysłowe. Z kolei z pisma Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w P. z dnia [...] czerwca 2012 r. wynika, że użytek gruntowy B wykazany jest w granicach działki nr 2/2 od dnia [...] grudnia 2006 r. Natomiast w granicach działki nr 2/3 w okresie od [...] grudnia 2006 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. wykazany był użytek gruntowy B. W dniu 6 czerwca 2006 r. wykazano zmianę w ewidencji gruntów i budynków odnośnie do tej działki polegającą na wprowadzeniu oznaczenia Ba - tereny przemysłowe w miejsce dotychczasowego symbolu B - tereny mieszkaniowe.

W efekcie tych zmian, w ocenie Kolegium, całość nieruchomości położonej w P. przy ul. [...] powinna zostać opodatkowana podatkiem od nieruchomości, a nie jak to uczynił organ I instancji w części podatkiem rolnym i w części podatkiem od nieruchomości.

Wobec nieuwzględnienia przez Prezydenta Miasta P., podczas wydania decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2011, sposobu oznaczenia przedmiotowej nieruchomości w ewidencji gruntów, doszło do rażącego naruszenia prawa, tj. przepisu art. 1 ustawy o podatku rolnym,

Strona 1/5