Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok
Uzasadnienie strona 2/5

W odwołaniu od decyzji podatnik wskazał, że nie było podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ wskazał, że przy opodatkowaniu gruntów i budynków wymiar podatku odbywa się na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Organ wskazał, że prawo geodezyjne i kartograficzne jest dla organu podatkowego urzędowym źródłem informacji o osobie właściciela oraz o samej nieruchomości. Organ podkreślił, że ewidencja gruntów i budynków ma walor dokumentu urzędowego. Dane w niej zawarte mają dla organów charakter wiążący.

Od powyższej decyzji skarżący wniósł skargę, w której nie zgodził się z decyzją.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie skargi skarżący wskazał, że pismo GEOPOZ z [...] czerwca 2012 r. nie oddaje stanu rzeczywistego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1647) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta, o czym stanowi już § 2 przywołanego artykułu, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Wobec tego, stosownie do art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej p.p.s.a.), sąd uwzględniając skargę na decyzję uchyla ją w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zakres powyższej kontroli wyznacza art. 134 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. W konsekwencji sąd administracyjny dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi, aczkolwiek oceny tej dokonuje w granicach sprawy, która legła u podstaw wydania zaskarżonej decyzji. Granice rozpoznania przez sąd wyznaczone są zatem przez granice sprawy administracyjnej, przy czym - użyte w powyższym przepisie pojęcie "sprawy" występuje w znaczeniu materialnoprawnym, a nie procesowym. Zakresem rozpoznania sądu administracyjnego objęte są więc wszystkie czynności i akty wydane w danej sprawie administracyjnej, niezależnie od tego, w jakim stadium postępowania i w jakim trybie zostały one wydane, jeżeli tylko dotyczą tej samej sprawy administracyjnej. Takie odczytywanie przepisu art. 134 § 1 p.p.s.a. potwierdza dodatkowo treść art. 135 tej ustawy, który nakłada na sąd obowiązek zastosowania przewidzianych ustawą środków w celu usunięcia naruszeń prawa w stosunku do aktów i czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt II OSK 1353/05, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Strona 2/5