Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej.
Sentencja

Dnia 16 marca 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska Sędziowie WSA Barbara Koś (spr.) WSA Szymon Widłak Protokolant: stażysta Anna Zys-Ruszkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2011 roku przy udziale sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 12 listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu z dnia 21 października 2009 roku, nr [...]; II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu na rzecz skarżącej spółki kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych; III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia 21 października 2009 r., nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu odmówił spółce A w G. zwrotu zapłaconego na terytorium kraju podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej piwa dokonanej według uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) z dnia 10 czerwca 2009 r.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11) w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy podmiotowi, który nabył te wyroby od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju. W dniu 12 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek spółki A o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego od dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych piwa w kwocie [...] zł. W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że rozpoczęcie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych nastąpiło w dniu 10 czerwca 2009 r. (data wystawienia dokumentu UDT). W konsekwencji uznano, że wniosek o zwrot akcyzy został złożony po terminie określonym w ww. przepisie.

W odwołaniu od powyższej decyzji spółka podniosła, że wniosek o zwrot akcyzy został złożony z zachowaniem terminu, ponieważ zgodnie z art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej został on nadany w placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 10 czerwca 2009 r. Natomiast datą rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej jest nie data widniejąca na UDT - 10 czerwca 2009 r. (data wystawienia tego dokumentu), lecz data widniejąca na dokumencie transportowym CMR - 12 czerwca 2009 r. (data rozpoczęcia dostawy).

Decyzją z dnia 12 listopada 2010 r., nr [...] Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że uproszczony dokument towarzyszący jest dokumentem, który zawiera informacje identyfikujące dostawę wewnątrzwspólnotową. W czasie przepływu produktów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego dokument ten musi towarzyszyć przesyłce i być dostępny dla właściwych władz państwa członkowskiego w celu kontroli (art. 1 rozporządzenia Komisji EWG nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki - Dz. U. WE z dnia 18.12.1992 r., L 369/17). Zatem dzień, w którym UDT jest wystawiony należy zdaniem organu uznać za dzień rozpoczęcia dostawy. Przepis art. 2 ust. 1 ww. rozporządzenia dopuszcza możliwość zastąpienia UDT przez dokumenty handlowe takie jak faktury, opisy załadunku, listy przewozowe, jeżeli spełniają one warunki określone w tym przepisie. Powołany przez stronę dokument transportowy CMR nie spełnia jednak żadnego z tych warunków, a więc dane w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego, tym samym dzień wystawienia dokumentu CMR nie może być uznany za dzień rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej. Organ odwoławczy przyznał, że zgodnie z art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej wniosek o zwrot akcyzy został złożony w dniu jego nadania, tj. 10 czerwca 2009 r., jednakże dostawa wewnątrzwspólnotowa została rozpoczęta również 10 czerwca 2009 r., czyli w tym samym dniu, a więc - w ocenie organu, wniosek został złożony po terminie.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej