Orzeczenia NSA

III SA/Po 44/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-16

Sentencja

Dnia 16 marca 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska Sędziowie WSA Barbara Koś (spr.) WSA Szymon Widłak Protokolant: stażysta Anna Zys-Ruszkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2011 roku przy udziale sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 12 listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu z dnia 21 października 2009 roku, nr [...]; II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu na rzecz skarżącej spółki kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych; III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej


Uzasadnienie

Decyzją z dnia 21 października 2009 r., nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu odmówił spółce A w G. zwrotu zapłaconego na terytorium kraju podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej piwa dokonanej według uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) z dnia 10 czerwca 2009 r.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11) w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy podmiotowi, który nabył te wyroby od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju. W dniu 12 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek spółki A o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego od dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych piwa w kwocie [...] zł. W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że rozpoczęcie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych nastąpiło w dniu 10 czerwca 2009 r. (data wystawienia dokumentu UDT). W konsekwencji uznano, że wniosek o zwrot akcyzy został złożony po terminie określonym w ww. przepisie.

W odwołaniu od powyższej decyzji spółka podniosła, że wniosek o zwrot akcyzy został złożony z zachowaniem terminu, ponieważ zgodnie z art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej został on nadany w placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 10 czerwca 2009 r. Natomiast datą rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej jest nie data widniejąca na UDT - 10 czerwca 2009 r. (data wystawienia tego dokumentu), lecz data widniejąca na dokumencie transportowym CMR - 12 czerwca 2009 r. (data rozpoczęcia dostawy).

Decyzją z dnia 12 listopada 2010 r., nr [...] Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że uproszczony dokument towarzyszący jest dokumentem, który zawiera informacje identyfikujące dostawę wewnątrzwspólnotową. W czasie przepływu produktów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego dokument ten musi towarzyszyć przesyłce i być dostępny dla właściwych władz państwa członkowskiego w celu kontroli (art. 1 rozporządzenia Komisji EWG nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki - Dz. U. WE z dnia 18.12.1992 r., L 369/17). Zatem dzień, w którym UDT jest wystawiony należy zdaniem organu uznać za dzień rozpoczęcia dostawy. Przepis art. 2 ust. 1 ww. rozporządzenia dopuszcza możliwość zastąpienia UDT przez dokumenty handlowe takie jak faktury, opisy załadunku, listy przewozowe, jeżeli spełniają one warunki określone w tym przepisie. Powołany przez stronę dokument transportowy CMR nie spełnia jednak żadnego z tych warunków, a więc dane w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego, tym samym dzień wystawienia dokumentu CMR nie może być uznany za dzień rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej. Organ odwoławczy przyznał, że zgodnie z art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej wniosek o zwrot akcyzy został złożony w dniu jego nadania, tj. 10 czerwca 2009 r., jednakże dostawa wewnątrzwspólnotowa została rozpoczęta również 10 czerwca 2009 r., czyli w tym samym dniu, a więc - w ocenie organu, wniosek został złożony po terminie.

W skardze na powyższą decyzję strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając naruszenie:

a) art. 122 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, polegające na wydaniu decyzji w oparciu o nieprawidłowe ustalenia stanu faktycznego,

b) art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez bezpodstawne przyjęcie, że dostawa wewnątrzwspólnotowa rozpoczęła się w dniu 10 czerwca 2009 r. w sytuacji, gdy z treści dokumentu transportowego CMR wynika, iż dostawa została rozpoczęta w dniu 12 czerwca 2009 r.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że organ nie wskazał, dlaczego dokument transportowy CMR nie spełnia warunków zastąpienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT). Zdaniem skarżącego wszystkie dane zawarte w UDT zostały

wskazane w CMR (dane nadawcy, i odbiorcy, miejsce dostawy, środek transportu, oznaczenie transakcji, ilość oraz waga towaru), wobec czego należało przyjąć, że dostawa wewnątrzwspólnotowa rozpoczęła się w dniu wskazanym w tym dokumencie, tj. 12 czerwca 2009 r., kiedy to towar został załadowany na środek transportu przewoźnika. Skarżący podkreślił przy tym, że powołane przez organ odwoławczy rozporządzenie Komisji EWG nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. nie określa, jaką datę należy uznać za dzień rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej. Natomiast samo wypełnienie dokumentu UDT nie stanowi, że dostawa będzie miała faktycznie miejsce, wobec czego - zgodnie z zasadami logiki i doświadczenia życiowego - należy przyjąć, że dniem rozpoczęcia dostawy jest data załadunku towaru na środek transportu przewoźnika lub podatnika.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko i argumentację przedstawione w zaskarżonej decyzji. Ponadto stwierdził, że wystawienie dokumentu UDT inicjuje przemieszczenie wyrobów akcyzowych z kraju do innego państwa członkowskiego, zatem dzień, w którym ww. dokument jest wystawiony należy uznać za dzień rozpoczęcia dostawy. Dokument CMR jako międzynarodowy list przewozowy wystawia się w każdej sytuacji zainicjowania transportu drogowego, a zatem jego powszechność nie pozwala go kojarzyć z procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych, na jego podstawie realizuje się jedynie zadanie transportowe, nie posiada on innych cech przypisanych dokumentom akcyzowym, a więc nie może ich zastępować, a w rezultacie jego wystawienie nie może wskazywać na rozpoczęcie procedury wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z art. 77 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 7 ust. 4 Dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania wynika, że UDT został powołany do określenia statusu przesyłki podczas jej wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia. Zatem skoro na podstawie tego dokumentu realizuje się procedura wewnątrzwspólnotowego przemieszczania, to należy przyjąć, że jego wystawienie wiąże się z rozpoczęciem przemieszczenia.

W piśmie z dnia 27 stycznia 2011 r. skarżący, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie wskazał dodatkowo, że wystawienie dokumentu UDT inicjuje wprawdzie dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej, jednak obowiązujące przepisy prawa nie wskazują na obowiązek rozpoczęcia tejże dostawy tego samego dnia, w którym ów dokument został wystawiony. Ponadto podniósł, że stwierdzenie organu odwoławczego, iż dokument CMR nie może być kojarzony z procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych ze względu na jego powszechność oraz przeznaczenie wyłącznie do realizacji zadania transportowego, pozostaje w sprzeczności z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji EWG nr 3649/92, z którego wyraźnie wynika, że dokument UDT może zostać zastąpiony listem przewozowym.

W dniu 11 marca 2011 r. organ odwoławczy dołączył do akt sprawy kserokopie:

* pisma Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. akt [...]skierowanego do Izby Skarbowej w Poznaniu, w którym, informując o nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu śledztwie prowadzonym przez Centralne Biuro Śledcze KGP Zarząd w Poznaniu, zwrócono się o przeprowadzenie szczegółowej kontroli podatkowej m.in. spółki A w G. w zakresie podania w latach: 2008 i 2009 danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym poprzez posłużenie się podrobionymi uproszczonymi dokumentami towarzyszącymi i wprowadzenia w błąd pracowników Urzędu Celnego w Poznaniu, narażając na nienależny zwrot podatku akcyzowego, a w szczególności ustalenie rzetelności i prawidłowości dokonanych rozliczeń, prawidłowości i prawdziwości przedłożonej dokumentacji oraz wyliczenie wielkości nienależnie zwróconego podatku akcyzowego,

* pisma Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2011 r., nr [...] skierowane do Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu, w którym zwrócono się o podjęcie czynności zmierzających do przeprowadzenia kontroli m.in. w spółce B. w G. dotyczącej lat 2008 i 2009, w których według ustaleń organu doszło do nieprawidłowości polegających na posłużeniu się m.in. przez tę firmę podrobionymi uproszczonymi dokumentami towarzyszącymi oraz wprowadzeniu w błąd funkcjonariuszy Urzędu Celnego w Poznaniu, narażając na nienależny zwrot podatku akcyzowego, a w szczególności ustalenie rzetelności i prawidłowości dokonanych rozliczeń, prawidłowości i prawdziwości przedłożonej dokumentacji oraz wyliczenia wielkości nienależnie zwróconego podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej piwa do czeskiego podmiotu C, a także ustalenie zasadności wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych piwa do innych podmiotów.

Na rozprawie w dniu 16 marca 2011 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Dyrektora Izby Celnej utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej piwa dokonanej według uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) z dnia 10 czerwca 2009 r. z uwagi na przekroczenie terminu do złożenia wniosku o dokonanie powyższego zwrotu.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2009 r. - w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

1) podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo

2) podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Z powyższego unormowania wynika, że w celu uzyskania zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej uprawniony podmiot winien złożyć wniosek w tym zakresie (wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy) przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej. Istota sporu sprowadzała się do tego, z jaką okolicznością należy wiązać moment czasowy rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej. Organy celne przyjęły bowiem, że datą rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej jest data wystawienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT). Natomiast skarżąca spółka domagała się uznania, że datą tą jest moment wysyłki towaru będącego przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej uwidoczniony na międzynarodowym dokumencie transportowym CMR.

Rozstrzygając powyższą kwestię sporną należy zauważyć, że ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje momentu rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej, a jedynie definiuje - w art. 2 pkt 8 dostawę wewnątrzwspólnotową jako przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego. Ustawodawca nie zdefiniował przy tym pojęcia "przemieszczenie" użytego w ww. przepisie, wobec czego należy przyjąć znaczenie językowe słowa "przemieścić", które oznacza "przenieść, przesunąć coś na inne miejsce, umieścić gdzie indziej" (Słownik Języka Polskiego, pod red. M. Szymczaka, PWN 1978, str. 986). Pojęcie "przemieszczenie" należy zatem wiązać ze zmianą miejsca położenia danej rzeczy, czyli fizycznym (faktycznym) ich przeniesieniem lub przesunięciem. W konsekwencji należy przyjąć, że przewidziany w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym termin "przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej" oznacza przed faktycznym (fizycznym) przemieszczeniem towarów, czyli przed ich wysyłką.

Takie rozumienie pojęcia "przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej" jest spójne z art. 22 ust. 1 i ust. 2 lit a) Dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. U. UE L. z dnia 23 marca 1992 r. Nr 76 s.1 ze zim.). Zgodnie z tym przepisem w stosownych przypadkach na prośbę podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność gospodarczą, wyroby objęte podatkiem akcyzowym, które zostały dopuszczone do konsumpcji mogą podlegać zwrotowi podatku akcyzowego przez władze podatkowe Państwa Członkowskiego, w którym zostały one dopuszczone do konsumpcji w przypadku gdy nie są przeznaczone do konsumpcji w tym Państwie Członkowskim. Przed wysyłką towarów nadawca musi się zwrócić z prośbą o zwrot podatku akcyzowego do właściwych władz swojego Państwa Członkowskiego i dostarczyć dowód, że podatek akcyzowy został zapłacony. Jednakże właściwe władze nie mogą odmówić zwrotu wyłącznie na podstawie niezgłoszenia dokumentu przygotowanego przez te same władze, stwierdzającego, że wstępna zapłata została dokonana.

Nie ulega wątpliwości, że przepisy prawa krajowego należy interpretować przez pryzmat prawa unijnego, a zatem przewidziany w art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym termin do wystąpienia o zwrot podatku akcyzowego - "przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej" należy rozumieć tak, jak określa to art. 22 ust. 2 ww. dyrektywy, a więc "przed wysyłką towarów".

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w doktrynie prawa podatkowego, w której zgodnie przyjmuje się, że podmiot zamierzający dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą powinien złożyć wniosek o zwrot akcyzy przed dokonaniem ich fizycznej wysyłki (zob. S. Parulski, Akcyza. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 549, a także W. Ksieniewicz, M. Kałka, Leksykon podatku akcyzowego 2006, Unimex, s. 276).

W świetle powyższego nie znajduje uzasadnienia stanowisko organów, że termin "przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej" użyty w art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym należy utożsamiać z datą wystawienia uproszczonego dokumentu

towarzyszącego.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji EWG nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (Dz. U. WE z dnia 18.12.1992 r., L 369/17) osoba odpowiedzialna za przemieszczanie wewnątrzwspólnotowe, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego; w czasie przemieszczania tych wyrobów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przemieszczania i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli. Natomiast stosownie do art. 2 ust. 2 powyższego rozporządzenia jako uproszczone dokumenty towarzyszące stosowane także mogą być dokumenty handlowe, takie jak na przykład faktury, opisy ładunku, listy przewozowe i inne, o ile spełniają warunki określone w tym przepisie oraz w art. 3. Powyższe znajduje również wyraz w regulacji krajowej, a mianowicie w art. 77 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, stosownie do którego uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego; do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Z powyższej regulacji wynika, że uproszczony dokument towarzyszący winien towarzyszyć przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowemu towarów dla zapewnienia kontroli fiskalnej tychże towarów będących przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zarówno ustawodawca wspólnotowy, jak i krajowy nie

przypisał temu dokumentowi innej roli. Uproszczony dokument towarzyszący może być przy tym zastąpiony innym dokumentem, o którym mowa w ust. 2 art. 2 powyższego rozporządzenia, jeśli spełnia warunki określone w tym przepisie oraz w art. 3 ww. rozporządzenia. W tej sytuacji stanowisko organów, że jedynie data wystawienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest miarodajna dla ustalenia momentu rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej jest całkowicie bezzasadne. Przyjąć natomiast należy, że istotna dla rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej, a w konsekwencji dla ustalenia, czy wniosek o zwrot akcyzy z tytułu tej dostawy został złożony z zachowaniem terminu, tj. przed rozpoczęciem tej dostawy, jest data faktycznej (fizycznej) wysyłki towarów będących przedmiotem tejże dostawy.

W niniejszej sprawie skarżąca spółka, wskazując datę faktycznej wysyłki towarów, powołała się na międzynarodowy list przewozowy CMR, w którym wskazano datę załadunku towaru w dniu 12 czerwca 2009 r. Tymczasem organy nie uwzględniły tej okoliczności przy ocenie zachowania terminu do złożenia wniosku o zwrot akcyzy, błędnie uznając, że tylko datę wystawienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego można utożsamiać z rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej. Chybiony jest przy tym argument organu odwoławczego, że przedstawiony przez skarżącą spółkę dokument CMR nie spełniał warunków zastąpienia dokumentu UDT, gdyż - niezależnie od tego, że taka ocena nie została w żaden sposób uzasadniona, należy zwrócić uwagę, że dokument CMR na potrzeby niniejszego postępowania w przedmiocie zwrotu akcyzy został przedłożony nie w celu zastąpienia dokumentu UDT (co jest przewidziane przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu towarów dla zapewnienia kontroli fiskalnej), lecz wraz z tym dokumentem - dla wykazania daty załadunku towarów, a więc faktycznej wysyłki towarów jako daty rozpoczęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej. Tej okoliczności organy w ogóle nie wzięły pod uwagę (uznając, że istotna była jedynie data wystawienia dokumentu UDT), jak również nie odniosły się do pozostałych przesłanek uzyskania zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej. Powyższe oznacza, że w sprawie nie zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności faktyczne, co uniemożliwia również dokonanie pełnej kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia i uzasadnia wyeliminowanie z obrotu prawnego zarówno zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej ją decyzji pierwszoinstancyjnej.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, organ uwzględni wyżej poczynione rozważania dotyczące wykładni art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym dla oceny zachowania terminu do złożenia wniosku o zwrot akcyzy i rozpatrzy wniosek skarżącej spółki w pełnym zakresie wyznaczonym przesłankami określonymi w art. 82 ust. 1 - 6 ustawy o podatku akcyzowym.

W tym miejscu należy także dodać, że z przesłanych dodatkowo przez organ odwoławczy dokumentów wynika, że prowadzone jest śledztwo oraz zlecona została kontrola podatkowa m.in. w spółce B (która -jak wynika z akt sprawy, aktualnie jest wspólnikiem skarżącej spółki A), w zakresie podania w latach: 2008 i 2009 danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym poprzez posłużenie się podrobionymi uproszczonymi dokumentami towarzyszącymi. Z dokumentów tych nie wynika, że powyższe okoliczności dotyczą uproszczonego dokumentu towarzyszącego przedłożonego w niniejszej sprawie. Biorąc także pod uwagę, że nie są jeszcze znane wyniki prowadzonego śledztwa, ani zleconej kontroli podatkowej (które nie były również przedmiotem badania w postępowaniu zakończonym zaskarżoną decyzją) powyższe nie mogło wpłynąć na dokonywaną przez Sąd ocenę. Jednakże przy ponownym rozpoznaniu sprawy w pełnym zakresie organ winien szczegółowo zbadać, czy i w jakim zakresie wyniki tychże postępowań mogą mieć znaczenie dla oceny zasadności wniosku spółki A o zwrot akcyzy w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 a) i c) w zw. z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjni (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze

zm.).

O kosztach oraz o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji orzeczono w punktach: II i III sentencji wyroku zgodnie z art. 200 oraz art. 152 powyższej ustawy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej

Szukaj inne orzeczenia NSA: