Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek
Sentencja

Dnia 21 czerwca 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Szymon Widłak (spr.) Sędziowie WSA Walentyna Długaszewska WSA Małgorzata Górecka Protokolant: sekr. sąd. Anna Zys-Ruszkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2012 roku przy udziale sprawy ze skargi A. K.-A. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu z dnia 27 lutego 2012roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją z dnia 27 lutego 2012 r., nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, działając na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w zw. z art. 138 § 1 kpa, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, uchylił w całości zaskarżoną decyzję z dnia 6 grudnia 2011 r. nr [...] i odmówił A. K. - A. umorzenia należności z tytułu:

- składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za okres 07/2004-09/2004, 11/2004-12/2004, 01/2005-08/2006, 10/2006-02/2007, 11/2007, 11/2008-05/2009 w kwocie [...] zł,

- składek na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres 02/2007-04/2007,09-10/2008, 05/2009 w kwocie [...] zł,

- składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres 08-09/2004, 11/2004-12/2004, 01/2004, 04-12/2005, 01/2006-04/2007, 05/2009 w kwocie [...] zł,

- odsetek od należności z tytułu nieopłaconych składek naliczonych na dzień 09.08.2011 r. w kwocie [...] zł,

- kosztów upomnienia w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że w dniu 8 sierpnia 2011 r. wpłynął do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu wniosek A. K.-A. o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek. Wniosek był motywowany trudną sytuacją finansową, innymi zobowiązaniami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi oraz brakiem zatrudnienia. Do wniosku zobowiązana dołączyła: oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej, kopię faktury za usługi telekomunikacyjne, kopię rachunku za czynsz, kopię rachunku za energię, kopię zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku dłużnika bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem, kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2010 r., kopię nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, kopię aktu notarialnego - umowy majątkowej małżeńskiej, kopię decyzji dotyczącej wykreślenia z działalności gospodarczej.

Po przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w sprawie decyzją z dnia 6 grudnia 2011 r. nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu:

1. odmówił umorzenia należności z tytułu składek na:

- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za okres 07/2004-09/2004, 11/2004-12/2004, 01/2005-08/2006, 10/2006-02/2007, 11/2007, 11/2008-05/2009 w kwocie [...] zł,

- Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres 02/2007-04/2007, 09-10/2008, 05/2009 w kwocie [...] zł,

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres 08-09/2004, 11/2004-12/2004, 01/2004, 04-12/2005, 01/2006-04/2007, 05/2009 w kwocie [...] zł,

2. odmówił umorzenia odsetek od należności z tytułu nieopłaconych składek naliczonych na dzień 09.08.2011 r. w kwocie [...] zł.

3. odmówił umorzenia kosztów upomnienia w kwocie [...] zł.

W dniu 28 grudnia 2011 r. A. K.-A. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku zobowiązana podtrzymała swoje stanowisko co do braku płynności finansowej, uniemożliwiającej spłatę zobowiązań wobec Zakładu. Wskazała, że jest osobą bezrobotną mającą na utrzymaniu siedmioletnią córkę. Wnosząc o umorzenie zaległości, powołała się na przesłankę "trudnej sytuacji materialnej, jak również fakt nieposiadania majątku oraz ważny interes osoby zobowiązanej." Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie załączyła dodatkowej dokumentacji.

Strona 1/6