Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Mirella Ławniczak (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Górecka WSA Beata Sokołowska Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Skrocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2009 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu J. W- B. sprawy ze skargi R. A. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego R. A. kwotę 100,- (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. /-/M. Górecka /-/M. Ławniczak /-/B. Sokołowska

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja ludności
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 26 marca 2008 roku pełnomocnik spółki z o. o "A" z siedzibą w [...] złożył wniosek o wymeldowanie R. A. z nieruchomości przy ul. [...] w [...].

We wniosku wskazano, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w z dnia 17 sierpnia 2005 roku (sygn. I Co 669/03) przesądzono na rzecz spółki prawo własności w/w nieruchomości .

Celem objęcia nieruchomości w posiadanie w dniu 20 marca 2008 roku pełnomocnik spółki w asyście sołtysa [...], funkcjonariusza policji oraz z pomocą ślusarza dokonał wejścia na przedmiotową nieruchomość; wymieniono zamki w drzwiach, dokonano spisu ruchomości i ich przeniesienia do budynku gospodarczego znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół, do którego dołączono między innymi spis ruchomości, płytę CD zawierającą zdjęcia zabezpieczonych przedmiotów.

W toku postępowania przed organem I instancji przesłuchano w charakterze świadka R. A. oraz sołtysa [...] - W. W., uzyskano informację Komisariatu Policji w [...] a także z Prokuratury Rejonowej w [...].

W dniu 4 lipca 2008 roku Burmistrz Gminy [...] decyzją o Nr [...] orzekł o wymeldowaniu R. A. z miejsca stałego pobytu. W uzasadnieniu wyjaśniono, iż na podstawie zebranego materiału dowodowego przyjąć należy, że R. A., co najmniej od 20 marca 2008 roku nie mieszka w [...]. Podkreślono również, że zdjęcia lokalu dowodzą, iż jest on niezamieszkały a nadto R. A. nie podjął żadnych środków prawnych w celu przywrócenia utraconego posiadania.

R. A. wniósł odwołanie od przedmiotowej decyzji. Podniósł w nim, że pod wskazanym adresem w [...] przebywa od 8 lat. Korespondencję odbierał osobiście u listonosza lub poprzez awizo w Urzędzie Pocztowym. W mieszkaniu nie przebywał tylko wówczas, gdy wyjeżdżał do pracy do Niemiec, ostatnio był w marcu 2008 roku, czyli krótko przed objęciem lokalu w posiadanie przez firmę "A". Nie zamierzał go opuszczać, znajdują się w nim jego rzeczy ruchome, niezbędne mu do egzystencji, nie ma innego centrum życiowego, nie opuścił go dobrowolnie tylko został uniemożliwiony mu wstęp na teren posesji poprzez wymianę zamków w trakcie nielegalnej eksmisji. Odwołujący na dowód swoich twierdzeń zawnioskował w środku odwoławczym o przesłuchanie sąsiadów, listonosza, ekspedientki w sklepie, poprzedniego sołtysa; podkreślił, że gdy tylko dowiedział się o zabezpieczeniu jego rzeczy skontaktował się z sołtysem, napisał zawiadomienie o przestępstwie do Policji i Prokuratury oraz pismo do Burmistrza [...]. W dniu 28 marca 2008 roku wezwał funkcjonariuszy policji celem umożliwienia mu powrotu do lokalu. Dodał też, że mieszkanie pozostawił w dobrym stanie, a zdjęcia wskazują, iż jest zdemolowane i zaniedbane.

W toku postępowania odwoławczego pełnomocnik uczestnika postępowania złożył pismo procesowe, w którym podniósł, iż bezspornym jest fakt trwałego i dobrowolnego opuszczenia lokalu przez R. A. Za powyższym przemawiają zeznania świadka W. W. oraz wygląd pomieszczenia, w którym mieszkał. Nadto uczestnik dowodził, iż skoro odwołujący się pracuje za granicą to pośrednio oznacza to, iż tam właśnie przeniósł swoje interesy życiowe. Nadto skoro nadal nie odebrał od uczestnika swoich ruchomości zgromadzonych dotąd w lokalu to oznacza, iż utraciły one dla niego walor niezbędnych dla egzystencji przedmiotów codziennego użytku a to z kolei prowadzi do wniosku, iż lokal przy ulicy [...] utracił dla niego przymiot miejsca stałego pobytu.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja ludności
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda