Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Sokołowska, Sędziowie Sędzia WSA Bożena Dziełak, Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca), Protokolant ref. staż. Mateusz Wypych, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi "D." Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/15

1. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. (dalej: "DUKS") decyzją z [...] września 2009r. określił "D." spółce z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. (dalej: "Spółka") zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004r. w wysokości 86.287zł.

W uzasadnieniu DUKS podniósł, że Spółka w zeznaniu wykazała: przychody ze źródeł położonych na terytorium RP 742.924,02 zł, koszty uzyskania przychodów 731.374,24 zł, dochód 11.549,78 zł, podstawę opodatkowania 11.549zł, podatek 2.194,31zł. W trakcie kontroli podatkowej stwierdzono, że księgi podatkowe nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego i na podstawie art. 193 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej "O.p.") uznano je za nierzetelne, a na mocy art. 193 § 6 O.p. nie uznano ich za dowód w postępowaniu, w części dotyczącej ewidencjonowania faktur wystawionych na rzecz Spółki przez: G. Sp. z o.o. (dalej: "G.") z tytułu podwykonawstwa i prac porządkowych, najmu sprzętu mechanicznego, naprawy maszyny czyszczącej H., S. Sp. z o.o. (dalej: "S.") za layout do strony firmowej, wózki typu "K.", środki gospodarcze według specyfikacji; E. Sp. z .o.o. (dalej: "E.") za prace porządkowe.

Zdaniem DUKS Spółka w 2004r. zawyżyła koszty uzyskania przychodów o 442.196,06 zł wynikającą z faktur wystawionych przez ww. firmy: G. - w łącznej wysokości 287.646,06 zł, S. - w łącznej wysokości 82.200zł, E. w łącznej wysokości 72.350zł. DUKS wyjaśnił także, że 398,54 zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w związku z zaksięgowaniem w koszty wydatków zaliczonych do reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów. Łączne zawyżenie przez Spółkę kosztów podatkowych 2004r. wyniosło 442.594,06 zł.

DUKS ustalił, że jedynym wspólnikiem G. do 18 grudnia 2003r. był M. W., który był również właścicielem E. oraz R. Sp. z o.o. - firm, które w latach 2004-2005 wystawiały faktury Spółce. Ww. osoba nabyła udziały w G. od G. J., osoby która wg zeznań I. S., nakłoniła ją do wystawiania w imieniu S. faktur na rzecz E. oraz na rzecz skarżącej Spółki. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników G. [...] grudnia 2003r. podjęto uchwalę o podniesieniu kapitału o 21.000zł, przez utworzenie 420 udziałów, każdy po 50 zł. A. P. (do 4 maja 2009r. prezes Spółki skarżącej, reprezentującą Spółkę w trakcie postępowania kontrolnego) objęła 200 nowoutworzonych udziałów o wartości 10.000zł i pokryła je przez wniesienie aportu przedsiębiorstwa pod nazwą D., wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy P. Pozostałe 220 nowoutworzonych udziałów objął dotychczasowy wspólnik M. W. i pokrył je gotówką. M. W. oraz A. P. umową z 6 lipca 2004r. sprzedali posiadane udziały Y. P., zamieszkałemu na U., który był członkiem zarządu i współwłaścicielem E. Uchwałą z 6 lipca 2004r. nowy wspólnik G. odwołał z funkcji prezesa zarządu M. W., udzielając mu jednocześnie skwitowania za okres sprawowania funkcji; protokołem przekazania z 6 lipca 2004r. przejął kompletną dokumentację księgową za okres od 2000r. do 6 lipca 2004r. i ruchomości. Od ww. dnia zmieniono adres siedziby na ul. [...]. W.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej