Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grażyna Nasierowska (spr.), Sędziowie sędzia WSA Krystyna Kleiber, asesor WSA Hieronim Sęk, Protokolant Anna Kurdej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2006 r. sprawy ze skargi F. GmbH [...] z siedzibą w S. (N.) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] października 2004 r., nr [...], 2) stwierdza, że uchylone postanowienia nie podlegają wykonaniu w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz strony skarżącej kwotę 355 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 20 lipca 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1135/05, oddalił skargę "F. GmbH [...]" z siedzibą w S. (N.), zwanej dalej "Skarżącą", na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] stycznia 2005 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług

Powyższy wyrok Sąd wydał na tle następującego stanu faktycznego sprawy.

W dniu 25 czerwca 2003 r. Skarżąca złożyła do [...]Urzędu Skarbowego W. wnioski o zwrot podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupach dokonanych na terytorium Polski, za okres od stycznia do grudnia 2002 r. Wnioski te zostały sporządzone na formularzach nieodpowiadających wzorowi, w języku niemieckim, a wykazane w nich kwoty podatku do zwrotu zostały wyrażone w EUR, USD i PLN.

Organ pierwszej instancji pismem z 7 kwietnia 2004 r. wezwał Skarżącą do usunięcia braków formalnych złożonych wniosków, tj. do złożenia wniosków zgodnych z przyjętym wzorem, sporządzonych w języku polskim oraz do złożenia przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego zaświadczeń wystawionych przez Urząd Skarbowy w S. o zarejestrowaniu spółki w Niemczech jako podatnika podatku od towarów i usług. Skarżącej wyznaczono siedmiodniowy termin do usunięcia tych braków formalnych.

Pismem z 1 lipca 2004 r. Skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych wniosków o zwrot podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z [...] października 2004 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego W., działając na podstawie art. 216, art. 162, art. 163 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.; powoływanej dalej jako "O.p."), odmówił Skarżącej przywrócenia terminu na uzupełnienie braków formalnych przedmiotowych wniosków.

Pismem z 2 listopada 2004 r. Skarżąca złożyła zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając mu naruszenie art. 162 § 1 O.p. Argumentowała, że we wniosku o przywrócenie terminu uprawdopodobniła brak swojej winy w uchybieniu terminowi. W tym względzie Skarżąca podniosła, że wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku (sporządzone w języku polskim) zostało doręczone na jej adres w Niemczech. Oznaczało to, że pismo to trafiło do firmy, której personel nie posługuje się językiem polskim. Jednakże podjęła ona natychmiastowe działania w celu poznania charakteru i treści tego pisma, a następnie uczynienia zadość wymogom w nim wskazanym. Dzięki pomocy przedstawicieli firmy doradczej w Niemczech skontaktowano się z polskim oddziałem tejże firmy, gdzie ustalono : czego dotyczyło przedmiotowe wezwanie, jakim terminem było ono objęte oraz że termin na uzupełnienie braków już upłynął.

Pełnomocnik Skarżącej sporządził projekt wniosku o zwrot VAT, dołączył tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia wydanego przez niemiecki urząd skarbowy oraz towarzyszący obu tym pismom, projekt wniosku o przywrócenie terminu.

Skarżąca wysłała do swojego pełnomocnika w Polsce, wniosek o zwrot VAT podpisany przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania, jak również pełnomocnictwo 25 czerwca 2004 r., a więc w dacie kiedy była obecna osoba uprawniona do reprezentowania Skarżącej.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej