Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Krawczyk, Sędziowie sędzia WSA Sylwester Golec, sędzia WSA Artur Kuś (sprawozdawca), Protokolant referent stażysta Magdalena Walkowiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2017 r. sprawy ze skargi M. N. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. nr IPPB1/4511-476/16-2/KS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz M. N. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

1. M. N. (dalej Skarżąca/Strona/Wnioskodawca) w dniu 9 maja 2016 r. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm. dalej updof).

We wniosku Skarżąca wskazała, że zamierza zawrzeć ze spółką [...] umowę współpracy w zakresie zarządzania lokalem mieszkalnym na czas określony z możliwością jej przedłużania. Umowa ta będzie dotyczyć w szczególności świadczenia krótkoterminowego wynajmu lokalu osobom trzecim wraz z przynależnym miejscem parkingowym. Jak wskazała Skarżąca, wspomniana spółka [...] będzie udostępniać lokal odpłatnie pozyskanym przez siebie gościom na podstawie umów najmu lokalu zawieranych we własnym imieniu, natomiast Strona zobowiąże się do zapłaty na rzecz spółki prowizji w wysokości i na warunkach opisanych w umowie. Dodatkowo, Skarżąca będzie zobowiązana do bieżącego opłacania wszystkich mediów związanych z lokalem, pokrywania kosztów remontów oraz do utrzymywania wyposażenia lokalu zgodnie z załączonym do umowy załącznikiem. Zgodnie z umową Wnioskodawcy będzie przysługiwało także prawo do korzystania z lokalu wraz z miejscem parkingowym w czasie trwania umowy.

Wnioskodawca wskazał, że nie zarejestrował działalności gospodarczej w związku z najmem lokalu, a dochody z tego tytułu zamierza opodatkować w formie ryczałtu od przychodów.

W związku z powyższym opisem Skarżąca zadała następujące pytanie: "Czy opisany najem może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 updof jako odrębne źródło przychodów, czy też stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?".

Przedstawiając swoje stanowisko Skarżąca wskazała, że, w jej ocenie, przychody uzyskiwane z najmu lokalu nie będą stanowić przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa jest w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. W tym zakresie Strona powołała się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 września 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 688/14), w którym stwierdzono, że działalność polegająca na krótkotrwałym najmie lokalu nie ma charakteru zorganizowanego, a tym samym nie ma charakteru działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie o braku zorganizowanego charakteru działalności w zakresie najmu świadczy skala wynajmu, tj. jednego lokalu o powierzchni 26 m2. Skarżąca dodała, że takiej oceny nie niweczy podpisanie umowy w zakresie najmu ze spółką, bowiem jest to spowodowane odległością między lokalem a obecnym miejscem zamieszkania Skarżącej, co uniemożliwia jej wynajmowane lokalu samodzielnie. Strona podkreśliła, że poza zawarciem umowy ze spółką nie prowadzi innych działań gospodarczych związanych z wynajmem.

2. Minister Finansów (dalej Minister/organ) wydał interpretację indywidualną z dnia 5 lipca 2016 r., w której uznał stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Zdaniem Ministra, opisany we wniosku najem będzie w istocie szeregiem cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły czynności podejmowanych w celach zarobkowych, a tym samym spełniającym warunki uznania go za działalność gospodarczą.

Strona 1/7