Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze W D w przedmiocie stwierdzenia nieważności § [...] ust. [...] pkt [...] i ust. [...] w części dotyczącej sformułowania "...." i "...." oraz § [...] uchwały Nr [...] R M Dz z dnia [...] r. w sprawie statutu M Dz
Sentencja

Sygnatura akt III SA/Wr 35/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu W składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Józef Kremis (sprawozdawca) Sędziowie Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska Sędzia WSA Jerzy Strzebińczyk Protokolant apl. radc. Daria Drapała Po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 17 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi G M Dz na rozstrzygnięcie nadzorcze W D z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności § [...] ust. [...] pkt [...] i ust. [...] w części dotyczącej sformułowania "...." i "...." oraz § [...] uchwały Nr [...] R M Dz z dnia [...] r. w sprawie statutu M Dz I. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie w zakresie stwierdzenia nieważności § [...] ust. [...] pkt [...] i ust. [...] , w części dotyczącej sformułowania "[...] " i "[...] ", oraz w zakresie stwierdzenia nieważności §[...] uchwały Nr [...] R M Dz z dnia [...] r. w sprawie statutu M Dz ; II. orzeka, że zaskarżone rozstrzygnięcie w zakresie określonym w punkcie I nie podlega wykonaniu do dnia prawomocności wyroku.

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym W D - powołując się na art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., zwanej dalej w skrócie "u.s.g.") - stwierdził nieważność m.in. § [...] ust. [...] pkt [...] i ust. [...] w części dotyczącej sformułowania "..." i "...", oraz § 19 uchwały Nr [...] R M Dz z dnia [...] r. w sprawie statutu M Dz .

W §[...] ust. [...] pkt [...] statutu R postanowiła, że "[...]", natomiast w § [...] ust. [...] - "...".

Oceniając przyjęte regulacje, W D uznał, że art. 18 ust. 2 pkt 14 u.s.g. nie zezwala radzie gminy na przyznawanie dodatkowych, innych niż honorowe obywatelstwo, form wyróżnienia honorowego. Nie ma też norm szczególnych, które dawałyby gminnym organom stanowiącym podstawę do ustanawiania medalu. Wprawdzie w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm., zwanej dalej w skrócie "u.o.m.") przypisano jednostkom samorządu terytorialnego kompetencję do ustanawiania, w drodze uchwały danej jednostki, własnych herbów, flag, emblematów oraz insygniów i innych symboli, jednakże unormowanie to nie obejmuje - zdaniem organu nadzoru - upoważnienia do ustanawiania medali. I chociaż ustawodawca nie zdefiniował "symbolu", to stosowanie wykładni rozszerzającej tego określenia i wyprowadzanie z przywołanej regulacji uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego do ustanawiania własnych odznak honorowych jest niewłaściwe. Możliwość ustanowienia odznaki honorowej przez jednostki samorządu terytorialnego przewidziano w art. 4 ust. 3 u.o.m., ale kompetencje w tym zakresie ma wyłącznie sejmik województwa.

Organ nadzoru powołał się przy tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2008 r. (III SA/Wr 201/08), w którym podkreślono, że wśród podmiotów uprawnionych do ustanawiania odznak honorowych nie znalazły się organy stanowiące samorządu gminy.

W konsekwencji W D uznał, że regulacje zawarte w § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 badanego statutu naruszają art. 18 ust. 2 pkt 14 u.s.g. i art. 3 u.o.m.

W § 19 ust. 1 statutu R postanowiła, że "...". Oceniając legalność przywołanego unormowania, organ nadzoru stwierdził, że narusza ono art. 21 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 u.s.g. Z przepisów tych W D wyprowadził wniosek, że radny ma prawo, ale nie obowiązek, bycia członkiem komisji rady i to dowolnej liczby tych komisji. Ograniczenie tego uprawnienia wynika jedynie z art. 18a ust. 2 u.s.g., według którego przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nie mogą być członkami komisji rewizyjnej. Mogą być oni natomiast członkami każdej innej komisji. Skoro bycie członkiem komisji rady gminy nie jest ustawowym obowiązkiem radnego, to tym bardziej R nie może wprowadzać takiego uregulowania w S G .

W skardze do W S A we W G M Dz zakwestionowała rozstrzygnięcie W D w zakresie stwierdzającym nieważność § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 19 ust. 1 statutu M Dz , wnosząc o uchylenie aktu organu nadzoru w tej części. Strona skarżąca zarzuciła organowi nadzoru naruszenie art. 3 ust. 1 u.o.m. - polegające na błędnym przyjęciu, że ta norma kompetencyjna nie obejmuje upoważnienia do przyznawania lokalnej odznaki honorowej w postaci medalu, oraz art. 169 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 u.s.g. - z których wynika zasada samodzielności gminy w zakresie kształtowania struktury organizacyjnej swoich organów.

Strona 1/6