Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebińczyk (sprawozdawca) Sędziowie: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska Asesor WSA Anetta Chołuj Protokolant: Jolanta Ryndak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 15 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi A Sp. z o. o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz skarżącej spółki 1.446 zł (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć złotych) - tytułem zwrotu kosztów postępowania; III. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Uzasadnienie strona 1/10

W dniu [...] spółka A z siedzibą we W. złożyła zgłoszenie celne, które zostało przyjęte i zarejestrowane pod Nr [...]. Zgłoszenie to obejmowało towar określony jako drukarka wielofunkcyjna o nazwie handlowej LEXMARK X632 MFP (symbol 20R0144), zaklasyfikowany przez stronę do kodu PCN 8471 60 40 0.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. przeprowadził (w dniach [...] - [...]) postępowanie kontrolne w siedzibie strony skarżącej. Postępowaniem tym objęto między innymi kontrolę zgodności z prawem przywozu towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym w 2003 r.

Z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonej kontroli powstały wątpliwości co do taryfikacji przywiezionych przez spółkę towarów, Naczelnik Urzędu Celnego we W. wszczął z urzędu postępowanie zmierzające do zbadania prawidłowości zastosowanej klasyfikacji taryfowej.

W efekcie tego postępowania, organ ten wydał w dniu [...] decyzję Nr [...], w której uznał zgłoszenie celne Nr [...] z dnia [...] za nieprawidłowe w części dotyczącej kwoty długu celnego, klasyfikacji taryfowej i zastosowanej stawki celnej. Jednocześnie określił prawidłową kwotę długu celnego w wysokości 4.404 zł i dokonał w zgłoszeniu celnym stosownych korekt, klasyfikując urządzenie o nazwie handlowej LEXMARK X632 MFP (symbol 20R0144) do kodu PCN 9009 12 00 0. Podstawę wydania takiej decyzji stanowiły przepisy Kodeksu celnego oraz Ordynacji podatkowej.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że z dołączonych do akt sprawy wyjaśnień strony (pisma z: [...], [...] i [...]) oraz z dokumentacji technicznej wynika, iż weryfikowany towar jest urządzeniem wielofunkcyjnym, składającym się z drukarki laserowej kolorowej oraz przystawki, zawierającej skaner i modem. Przystawka ta jest konstrukcyjnie połączona z drukarką w sposób mechaniczny i za pomocą przewodów elektrycznych, tworząc jednolitą całość. Jest to urządzenie, które może pracować niezależnie, jako kopiarka, drukarka lub faks, bądź też działać łącznie z maszyną do automatycznego przetwarzania danych lub w sieci komputerowej, jako kopiarka, drukarka, skaner i faks. Służy ono zatem do drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania, a także do obsługi poczty elektronicznej. Wymienione funkcje są - zdaniem organu - funkcjami odrębnymi i równorzędnymi, przynależnymi dla towarów objętych sekcjami XVI i XVIII Taryfy celnej, gdzie funkcje faksowania i kopiowania są funkcjami innymi niż przetwarzanie danych.

Naczelnik Urzędu Celnego podniósł, że zaklasyfikowanie przez stronę przedmiotowego urządzenia do pozycji 8471 Taryfy celnej, wymagałoby - zgodnie z regułą 1 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, w myśl której: "dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag" - aby towar objęty tą pozycją spełniał uwagi do działu 84. Jednakże uwaga 5(E) do tego działu, stosownie do której: "Maszyny spełniające specyficzne funkcje inne niż przetwarzanie danych i zawierające lub współpracujące z maszyną do automatycznego przetwarzania danych, należy klasyfikować do pozycji odpowiednich do ich indywidualnych funkcji lub, jeśli nie ma takiej możliwości, w pozycjach pozostałych", wskazuje, że w przypadku realizowania przez urządzenie specyficznych funkcji - a takimi są w rozpatrywanym przypadku kopiowanie i faksowanie - należałoby rozpatrzyć klasyfikację według pozycji 8517 oraz pozycji 9009. Mając na uwadze parametry techniczno użytkowe urządzenia wielofunkcyjnego należy bowiem uznać, iż żadna z funkcji, które może wykonywać sporne urządzenie, nie nadaje mu zasadniczego charakteru. W tym kontekście organ podkreślił zwłaszcza, że parametry techniczno użytkowe urządzenia są takie same dla funkcji drukowania i dla funkcji kopiowania i wynoszą 20 stron formatu A4 na minutę.

Strona 1/10