Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa D. z 28 listopada 2003 r. Nr XV/202/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo D. akcji Agencji Rozwoju Regionalnego A S.A. w N. R.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Adamiak (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Moskała, Sędzia NSA Krystyna Anna Stec, Protokolant Katarzyna Dziok, po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi Województwa D. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia 31 grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa D. z 28 listopada 2003 r. Nr XV/202/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo D. akcji Agencji Rozwoju Regionalnego A S.A. w N. R. I. Uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; II. Określa, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze nie może być wykonane.

Uzasadnienie strona 1/7

Wojewoda D. rozstrzygnięciem nadzorczym z 31 grudnia 2003 r. Nr [...], wydanym na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.), stwierdził nawalność uchwały Sejmiku Województwa D. z 28 listopada 2003 r. Nr XV/202/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo D. akcji Agencji Rozwoju Regionalnego A S.A. w N. R. W uzasadnieniu wskazał, że Sejmik Województwa D. na sesji w dniu 28 listopada 2003 r. podjął uchwałę nr XV/202/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo D. akcji Agencji Rozwoju Regionalnego A S.A. w N. R. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa w zw. z art. 1 i 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., nr 9, poz. 43). Badaną uchwałą Sejmik wyraził zgodę na nabycie przez Województwo udziałów w spółce prawa handlowego A S.A.

Jak wynika z umowy Spółki przedmiotem jej działalności jest nabywanie udziałów i akcji w bankach i spółkach prawa handlowego i cywilnego w kraju i za granicą (§ 6 ust. 2 umowy Spółki). Spółka może też uczestniczyć w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego i cywilnego w kraju i za granicą (§ 6 ust. 4). W § 7 czytamy z kolei, że jej strategicznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze "nie dla zysku" na rzecz wspierania rozwoju regionalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W § 8 umowy szczegółowo wymieniono przedmiot działalności Spółki, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 128, poz. 829 z późn. zm.), który obejmuje: 1) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie (PKD 74.14A); 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 74.50 A); 3) działalność związana z pośrednictwem pracy (PKD 74.50 A); 4) pozaszkolne ' formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42 Z); 5) zagospodarowanie i sprzedaż na własny rachunek (PKD 70.11 Z); 6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70. 12 Z); 7) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20 Z); 8) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.31 Z); 9 ) działalność agencji i obsługi nieruchomości (PKD 70.31 Z); 10) działalność prawnicza (PKD 74.11 Z); 11) działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12 Z); 12) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13 Z); 13) leasing finansowy (PKD 65.21 Z); 14) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74,14 B); 15) reklama (PKD 74.40); 16) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23 Z); 17) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13 Z); 18) wydawanie książek (PKD 22.11 Z); 19) wydawanie gazet (PKD 22.12 Z); 20) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21 Z); 21) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25 E).

Strona 1/7