Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 4, § 5, § 8 we fragmencie "po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa D." uchwały Rady Gminy P. w przedmiocie ustalenia parkingu płatnego, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
Tezy

Unormowanie art. 4 ust. 1 pkt 2 z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) upoważniające organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia o "wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego", nie przyznaje tym organom kompetencji do wprowadzenia "opłat dodatkowych" mających charakter kary pieniężnej za niewykowanie obowiązku zapłaty ustanowionych przez te organy opłat.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak, Sędziowie Sędzia NSA Józef Kremis (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Moskała, Protokolant Katarzyna Dziok, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 23 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na § 4, § 5, § 8 we fragmencie "po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa D." uchwały Rady Gminy P. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia parkingu płatnego, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania I. stwierdza nieważność § 4, § 5, § 8 we fragmencie "po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa D." uchwały Rady Gminy P. nr [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r.; II. określa, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie I nie podlega wykonaniu do dnia prawomocności wyroku.

Uzasadnienie strona 1/7

Wojewoda D., działając jako organ nadzoru, złożył skargę na uchwałę Rady Gminy P. nr [...] z dnia [...] marca 2012 r. w sprawie ustalenia parkingu płatnego, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Powołując na art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., zwanej dalej w skrócie: u.s.g.), organ nadzoru wniósł o stwierdzenie nieważności § 4, § 5 oraz § 8 we fragmencie "po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa D." opisanej uchwały Rady Gminy P.

Wojewoda D. zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa, tj. art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236, zwanej dalej w skrócie: u.g.k.) w zw. z art. 7 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

W uzasadnieniu skargi przypomniano, że Rada Gminy P., działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 u.s.g. oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. podjęła na sesji w dniu [...] sierpnia 2012 r. uchwałę w sprawie ustalenia parkingu płatnego, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

W postępowaniu nadzorczym stwierdzono, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. w zw. z art. 7 Konstytucji oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Treść uchwały wskazuje, że rada wprowadziła stawki opłat za korzystanie z płatnego parkingu (§ 2 uchwały) oraz wysokość opłaty dodatkowej w przypadku zaparkowania pojazdu na płatnym parkingu bez wniesienia opłaty parkingowej (§ 4 uchwały). Postanowiła również, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa D. (§ 8 uchwały).

Organ nadzoru ustalił również, że działka nr [...], obręb M., na której zlokalizowany jest płatny parking, stanowi własność Gminy P. i leży poza granicami pasa drogowego. Ponadto intencją podjęcia uchwały było zabezpieczenie potrzeb o charakterze użyteczności publicznej. Przewodniczący Rady potwierdził również, że zaskarżoną uchwałą nie ustanowiono strefy płatnego parkowania.

Przechodząc do oceny legalności uchwały Wojewoda D. wskazał, że podstawę prawną uchwały stanowi art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k., według którego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 u.s.g, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zadania gminy ujęte w art. 7 ust. 1 u.s.g., w tym mające charakter użyteczności publicznej - obejmujące m.in. sprawy zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, odprowadzanie ścieków i utylizację odpadów komunalnych, transport publiczny, gospodarkę nieruchomościami, gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych i innych - zostały podane przykładowo.

Strona 1/7