Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie opłacania składek emerytalnych i rentowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska Sędziowie Sędzia WSA Felicja Kajut Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 25 lutego 2016 r. sprawy ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie opłacania składek emerytalnych i rentowych oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

M. T. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w rozpatrywaniu jej odwołania z dnia 31 marca 2015 r. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 2015 r. (nr [...]) odmawiającej skarżącej przyznania pomocy w formie opłacania składek emerytalnych i rentowych. Wyjaśniła, że w tej sprawie pismem z dnia 14 maja 2015 r. wystąpiła z ponagleniem do organu odwoławczego. Wskazała na swoją trudną sytuację finansową i zdrowotną i wniosła o stwierdzenie, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o przyznanie odszkodowania.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została prawomocnie osądzona.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że skarżąca złożyła odwołanie do decyzji Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 2015 r. (nr [...]). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt [...]. Podaniem z dnia 14 maja 2015 r. skarżąca wezwała Kolegium do usunięcia naruszenia prawa, a następnie złożyła skargę do sądu administracyjnego na bezczynność tego organu.

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2015 r. (sygn. akt III SAB/Gd 48/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiotowej sprawie. W dniu 7 grudnia 2015 r. odpis orzeczenia doręczono Kolegium. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1647), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Z kolei zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, m.in. w sprawach podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej.

Złożona w niniejszej sprawie skarga została przez sąd rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym. Zgodnie z art. 119 pkt 4 p.p.s.a., sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Skarga jest bezzasadna.

Przedmiotem kontroli Sądu jest zarzucane w skardze przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ odwoławczy.

Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Pismo skarżącej z dnia 14 maja 2015 r. spełnia wymóg wezwania do usunięcia naruszenia prawa, o jakim mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - dalej zwanej: "k.p.a.", wobec czego skarżąca wniosła skargę spełniając przesłanki przewidziane w art. 52 § 1 p.p.s.a.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze