Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta J. Nr [...] z dnia [...].
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Adam Mikusiński (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędzia WSA Stanisław Nitecki Protokolant Referent - stażysta Ewa Pasiek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2008r. sprawy ze skargi E. F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta J. Nr [...] z dnia [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...], nr [...] wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta J.Z. na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1a i 1b oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) oraz w oparciu o bliżej niesprecyzowane unormowania rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.), pełniący obowiązki Zastępcy Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w J.Z. przyznał E.F. prawo do zaliczki alimentacyjnej na P.F. od dnia [...] do dnia [...] w kwocie [...] zł miesięcznie.

Następnie, to jest postanowieniem z dnia [...], nr [...] organ I instancji działając na podstawie art. 145 §1 pkt 5, art. 147, art. 149 §1 i §2 oraz art. 150 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 2 pkt 1 i 5 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wznowił z urzędu postępowanie zakończone wskazaną wyżej decyzją własną z dnia [...].

W uzasadnieniu podał, że E.F. przyznano zaliczkę alimentacyjną w oparciu o informację Sądu Okręgowego w G. o stanie egzekucji z dnia [...], nr [...], z której wynikało, że skarżąca złożyła wniosek o nadanie wyrokowi polskiego sądu klauzuli wykonalności przez właściwe organy w G. oraz, że egzekucja jest bezskuteczna poczynając od [...].

Tymczasem w dniu [...] wyżej wymieniona przedłożyła późniejsze pismo Sądu Okręgowego w G. datowane na [...], w którym zawarta została informacja o tym, że w dniu [...] wpłynął wniosek P.F. i M.F., działających przez matkę - E.F. o realizację alimentów przeciwko dłużnikowi - J.F., zamieszkałemu w G. oraz, że w chwili obecnej nie da się stwierdzić, czy egzekucja będzie skuteczna.

Wobec powyższego zwrócono się do Sądu Okręgowego w G. o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przywołanymi wyżej zaświadczeniami oraz o jednoznaczne sprecyzowanie, czy egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna i czy kiedykolwiek była.

W odpowiedzi Sąd Okręgowy w G. wyjaśnił, że zaświadczenie z dnia [...] było oparte na ustaleniach zawartych w aktach sprawy o sygn. [...], prowadzonej przez Komornika Sądowego w J.Z., z których wynikało, że egzekucja jest bezskuteczna gdyż dłużnik nie posiada majątku w Polsce. Z kolei zaświadczenie z dnia [...] stanowi informację o dalszym przebiegu postępowania w celu uzyskania alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą. Równocześnie Sąd potwierdził, że wniosek o realizację alimentów na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 1956 r. został złożony w dniu [...] a następnie przekazany władzom [...] w dniu [...] oraz, że obecnie nie można stwierdzić, czy egzekucja będzie bezskuteczna.

Mając na względzie powyższe organ I instancji podniósł, iż w sprawie zachodzi przesłanka wznowienia postępowania określona w art. 145 §1 pkt 5 K.p.a., polegająca na ujawnieniu istotnych nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji i nieznanych organowi, który decyzję tą wydał. Podkreślił bowiem, że w myśl art. 7 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze