Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2009 r. sprawy ze skargi D. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w R., działając w oparciu o art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122 poz. 851), orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u D.S. choroby zawodowej - astmy oskrzelowej , wymienionej pod poz. 6 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132 poz. 1115).

W motywach tego rozstrzygnięcia organ ustalił, że D.S. w latach od 1983 do 1989 i od 1990 do nadal był zatrudniony w A SA Oddział KWK B na stanowisku młodszego górnika i górnika pod ziemią, gdzie był narażony na działanie pyłu węgla kamiennego. Natomiast w wyniku przeprowadzonych badań w Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w S. oraz w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. lekarze tych placówek wykluczyli zawodową etiologię rozpoznanej u tego pracownika astmy oskrzelowej z uwagi na brak udokumentowanego narażenia zawodowego na czynniki o potencjalnym działaniu alergizującym na drogi oddechowe. Zdaniem lekarzy Instytutu choroba ma podłoże infekcyjne co potwierdza wywiad chorobowy, dostępna dokumentacja medyczna oraz silnie dodatni odczyn na poliwakcynę. W tej sytuacji organ nie znalazł podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W odwołaniu od tej decyzji D.S. podniósł, że rozpoznana u niego astma oskrzelowa jest następstwem przewlekłych i nawracających zapaleń oskrzeli, które były spowodowane pracą wykonywaną pod ziemią w kopalni w mikroklimacie i przeciągach. To praca w takich warunkach, zdaniem odwołującego, przyczyniła się do powstania u niego nieuleczalnej choroby, jaką jest astma oskrzelowa.

Decyzją Nr [...] z dnia [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K., na mocy art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wyjaśnił, że dla stwierdzenia choroby zawodowej niezbędnym jest orzeczenie przez kompetentną placówkę diagnostyczną służby zdrowia istnienia schorzenia jako choroby wymienionej w obowiązującym wykazie chorób zawodowych oraz wykazanie związku przyczynowego między środowiskiem pracy a rozpoznaną chorobą. Następnie stwierdził, że dochodzenie epidemiologiczne wykazało, że D.S. w latach 1983-2008 pracował w KWK B jako młodszy górnik i górnik pod ziemią, gdzie był eksponowany na pył kamienno węglowy zawierający wolną krystaliczną krzemionkę. Organ uznał, że ww. pracował w warunkach stwarzających ryzyko powstania choroby zawodowej narządu oddechowego. Dalej wskazał, że D.S. był badany w Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w S. (orzeczenie z dnia [...]) oraz w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. (orzeczenie z dnia [...]). Lekarze obu tych placówek diagnostycznych w konkluzjach orzeczeń nie rozpoznali jednak u badanego choroby zawodowej - astmy oskrzelowej pochodzenia zawodowego. Podkreślił, że z orzeczenia Instytutu wynika, że na podstawie obserwacji klinicznej oraz przeprowadzonej diagnostyki alergologicznej, która wykazała w testach skórnych silnie dodatni odczyn jedynie na poliwakcynę oraz ujemne wyniki testów z pospolitymi alergenami wziewnymi, a także ze względu na brak udokumentowanego narażenia zawodowego na czynniki o potencjalnym działaniu alergizującym na drogi oddechowe, lekarze nie znaleźli podstaw do przyjęcia zawodowej etiologii astmy. Natomiast zdaniem orzeczników choroba ma bez wątpienia podłoże infekcyjne, co potwierdza wywiad chorobowy częstych infekcji oskrzeli, dostępna dokumentacja medyczna oraz silnie dodatni odczyn na antygeny bakteryjne. Odnosząc się do zarzutów odwołania organ wyjaśnił, że nie ma podstaw by orzeczenia lekarskie wydane przez kompetentne placówki służby zdrowia kwestionować. W tej sytuacji, wobec braku rozpoznania astmy oskrzelowej pochodzenia zawodowego, organ nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołania.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny