Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Morys Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.) Sędzia WSA del. Daria Sachanbińska Protokolant Starszy referent Magdalena Kurpis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2007 r. sprawy ze skargi R.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji z dnia [...] nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C., na podstawie art. 39 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) oraz art. 104 k.p.a. odmówił R. B. przyznania dodatku mieszkaniowego.

W uzasadnieniu organ pierwszej instancji podał, że strona nie spełnia jednego z kryteriów określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ponieważ powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowanego przez stronę wynosi [...] m- i przekracza normatywną powierzchnię dla rodziny 3 osobowej, która wynosi 45 m- oraz przekracza powierzchnię normatywną o wyższy wskaźnik procentowy tj. o więcej niż 30% ([...] m-).

Od powyższej decyzji R. B. wniósł odwołanie podnosząc, iż zgodnie z wyrokiem rozwodowym w przedmiotowym lokalu zamieszkują dwie rodziny, czego organ nie respektuje. Ponadto dodał, że z postanowienia Sądu o podziale wkładu mieszkaniowego wynika, że ma prawo do lokalu socjalnego i dlatego do czasu opuszczenia tego lokalu przysługuje mu dodatek mieszkaniowy.

Decyzją z dnia [...] r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy stwierdził, że zakwestionowana decyzja jest prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami regulującymi tryb i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych zaś okoliczności podniesione w odwołaniu nie mogą stanowić podstawy do jej zmiany lub uchylenia. Wskazał, że kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego są bezwzględnie obowiązujące, a ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych odstępstw, to też każde przekroczenia normatywnej powierzchni powiększonej o wskazany procent powoduje niemożność przyznania stronie dodatku mieszkaniowego. Odnosząc się do zarzutów odwołania organ wyjaśnił, iż odwołujący się we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz w deklaracji o dochodach podał, że w mieszkaniu prowadzi [...] osobowe gospodarstwo domowe obejmujące wnioskodawcę, M. B. oraz córki K. i J. B., zaś dochód tego gospodarstwa wynosi [...] zł. Ponadto z oświadczenia w/wym. jednoznacznie wynika, że zameldowana na pobyt stały córka K. B. przebywa za granicą. Organ I instancji prawidłowo więc przyjął, że skarżący prowadzi [...]osobowe gospodarstwo domowe i stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych zasadnie odmówił przyznania dodatku mieszkaniowego.

W skardze na powyższą decyzję skarżący powtórzył zarzuty podniesione w odwołaniu podnosząc, iż Kolegium nie respektuje również wyroku Sądu Najwyższego, zgodnie z którym małżeństwo które jest po [...] nie jest rodziną.

W odpowiedzi na skargę z dnia [...] r. organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Ponadto wskazał, że z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy nie wynika by dokonany został sposób użytkowania przedmiotowego mieszkania do czasu uzyskania przez wnioskodawcę lokalu socjalnego.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze