Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Stanisław Nitecki Sędzia WSA Małgorzata Walentek Protokolant sekretarz sądowy Agnieszka Janecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2008r. sprawy ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżoną decyzję.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent Miasta B. przyznał K. P. prawo do zaliczki alimentacyjnej w okresie od dnia [...] r. do dnia [...] r. w kwocie [...] zł oraz w okresie od dnia [...] r. do dnia [...] r. w kwocie [...] zł miesięcznie. Rozstrzygnięcie to oparto na przepisie art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. nr 86, poz. 732, ze zm.), zwanej dalej ustawą o zaliczce alimentacyjnej. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że różnica w wysokości przyznanej zaliczki za miesiąc [...] oraz na okres od miesiąca [...] r. do [...] r. wynika z faktu, że wysokość średniego miesięcznego dochodu rodziny K. P. do końca miesiąca [...] r. nie przekroczyła [...] % kwoty [...] zł. Natomiast dochód ten za miesiąc [...] (wynikający z dołączonego do wniosku zaświadczenia z zakładu pracy matki wnioskodawczyni - M. P. o wysokości dochodu uzyskanego w pierwszym pełnym przepracowanym miesiącu, tj. [...] r.) wyniósł [...] zł i tym samym przekroczył owe [...] % kwoty [...] zł. Wobec tego, zdaniem organu pierwszej instancji, zaliczka winna ulec, stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o zaliczce alimentacyjnej, pomniejszeniu do kwoty [...] zł począwszy od dnia [...] r. Końcowy okres wypłaty świadczenia ustalono zgodnie z brzmieniem art. 45 ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Organ pierwszej instancji wskazał również, że dochód uzyskany przez matkę strony obliczył na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o zaliczce alimentacyjnej w związku z art. 3 pkt 24 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. J. Dz. U z 2006, Nr 139, poz. 992 ze zm.).

Odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. wniosła K. P. Uzasadniając odwołanie wskazała, że zaliczka alimentacyjna powinna być jej przyznana w kwocie [...] zł, na cały okres tj. do dnia [...] r., bowiem miesięczny dochód jej rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi [...] zł, a kwota ta nie przekracza 50 % kwoty określonej w art. 7 ust. 2 ustawy o zaliczce alimentacyjnej, tj. kwoty 291,50 zł. Wskazała również, że w jej rodzinie są dwie osoby uprawnione do zaliczki alimentacyjnej, co zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy winno skutkować przyznaniem jej świadczenia w kwocie 300,00 zł przez cały okres, na który prawo do świadczenia zostało przyznane. Równocześnie strona dołączyła do odwołania zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej interpretację przepisów art. 8 ust. 2 ustawy o zaliczce alimentacyjnej.

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Uzasadniając rozstrzygnięcie organ odwoławczy zajął stanowisko tożsame ze stanowiskiem wyrażonym przez organ pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Dodatkowo wskazano, że w świetle obowiązujących przepisów, strona spełnia wszystkie przesłanki konieczne do przyznania jej zaliczki alimentacyjnej. Jednak, co podkreślono, w ocenie Kolegium przyznanie zaliczki alimentacyjnej w wysokości wyższej niż [...] zł miesięcznie jest możliwe m.in. w sytuacji gdy dochód rodziny, a nie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza [...] % kwoty [...] zł. Odnosząc się natomiast do treści dołączonej do odwołania interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 6 k.p.a. organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, a podstawą wydawanych przez nie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych nie może być stanowisko wyrażone przez określone ministerstwo. Stanowisko takie - interpretacja przepisów - nie jest bowiem prawem powszechnie obowiązującym. Jak podkreślono, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zgodne jest z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 8 ust. 2 ustawy o zaliczce alimentacyjnej, który odwołuje się do pojęcia dochodu rodziny, czyli przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny, a nie dochodu na osobę w rodzinie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze