Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie uchwały w sprawie nadania medalu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska Sędzia WSA Małgorzata Walentek Protokolant st.sekr.sąd. Alicja Sadowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2008 r. sprawy ze skargi P. W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchwały w sprawie nadania medalu oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewoda Ś. rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] Nr [...] wydanym na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) stwierdził nieważność uchwały Nr [...] Rady Powiatu W. z dnia [...] w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W." jako niezgodnej z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. W motywach rozstrzygnięcia podniesiono, że przywołany w przedmiotowej uchwale przepis ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzający, że rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym jest przepisem ogólnym o charakterze ustrojowo-kompetencyjnym i z tej przyczyny nie może stanowić wyłącznej podstawy prawnej do podejmowania działań władczych. Z tego powodu legalne przyznanie odznaki honorowej wymaga istnienia podstawy prawnej upoważniającej do przyznania w przepisach prawa materialnego. Zdaniem organu nadzoru ustawa o odznakach i mundurach nie przyznała radzie powiatu kompetencji do stanowienia prawa w zakresie ustanowienia odznak honorowych. W czasie podejmowania przedmiotowej uchwały w obrocie prawnym pozostawała wprawdzie uchwała Nr [...] Rady Powiatu W. z dnia [...] w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W.", której przepis powołano w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały, jednakże z uwagi na sprzeczność uchwały z dnia [...] z ustawą o odznakach i mundurach organ nadzoru nie mógł uznać, że Rada Powiatu W. była właściwie umocowana do przyznania medalu.

Z powyższym rozstrzygnięciem nadzorczym nie zgodził się Powiat W., który wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. W motywach skargi Starosta Powiatu W. uznał stanowisko organu nadzoru za nieuzasadnione, ponieważ Rada Powiatu W. przyznała medal "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W." a nie odznakę honorową. Medal ten nadawany jest za szczególne zasługi dla rozwoju i wspierania działalności statutowej jednostek i struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu W. oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej Powiatu W., a organ nadzoru utożsamia medal ustanowiony uchwałą Rady Powiatu W. z rodzajem odznaki honorowej bez szczegółowego uzasadnienia zajętego stanowiska, ograniczając się do przywołania ustawowej definicji. Zdaniem skarżącego Powiatu medal "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W." jest nadawany za szczególne zasługi dla rozwoju i wspierania działalności statutowej jednostek i struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu W. oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej Powiatu W.. Z tego wynika, że podstawą przyznania medalu są szczególne zasługi powstałe w ramach działalności na terenie Powiatu W. Nie dotyczą one działalności stanowiącej wkład w rozwój całego kraju, określonej dziedziny gospodarki, administracji państwowej, określonego województwa, określonej organizacji gospodarczej. Nie można więc uznać przedmiotowego medalu za rodzaj odznaki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ustawy o odznakach i mundurach i niezgodności przedmiotowej uchwały z tą ustawą. Skarżący Powiat za błędny uznał argument podnoszony przez organ nadzoru, że § 2 uchwały z [...] nie mógł stanowić podstawy prawnej do podjęcia kwestionowanej uchwały. To, iż Wojewoda Ś. wstąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu W. z dnia [...], oznacza, że orzeczenie o niezgodności uchwały z prawem skutkuje tym, że uchwała traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Zatem, gdyby sąd administracyjny uznał zasadność argumentów Wojewody Ś. i stwierdził niezgodność z prawem tej uchwały, to i tak do dnia wydania orzeczenia przez sąd administracyjny uchwała ta obowiązuje. Oznacza to, że w dniu podjęcia kwestionowanej uchwały istniały podstawy prawne do jej wydania. Skarżący Powiat nie podzielił także poglądu organu nadzoru, że uchwała o przyznaniu medalu "Zadłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W. " ma charakter władczy.

Strona 1/3