Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia medalu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.) Protokolant st.sekr.sąd. Alicja Sadowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2008 r. sprawy ze skargi P. W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia medalu oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Uchwałą z dnia [...]r. Nr [...], Rada Powiatu W., działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) dokonała zmiany własnej uchwały [...] z dnia [...]r. w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W.".

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Ś. w trybie art. 79 ust. 1 o samorządzie powiatowym stwierdził nieważność powyższej uchwały uznając ją za niezgodną z art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 9 ust. 1 tej ustawy w zw. z art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 ze zm.).

W pierwszej kolejności Wojewoda wskazał, że w momencie podejmowania przedmiotowej uchwały w obrocie prawnym pozostawała - korzystająca z domniemania legalności - uchwała, którą ustanowiono medal "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W.", jednakże oba te akty w sposób istotny naruszają prawo. Następnie podał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie spraw enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Wyliczenie zadań w w/wym. przepisie ma charakter przedmiotowy oraz przykładowy w tym znaczeniu, że doprecyzowanie tych zadań i kompetencji następuje poprzez ustawy szczegółowe. Katalog zadań powiatu ma więc charakter zamknięty, ale zgodnie z art. 4 ust. 3 może on zostać rozszerzony w drodze ustawy szczególnej. Podkreślił, iż w przeciwieństwie do gminy powiat może wykonywać tylko zadania wyraźnie przypisane mu przez ustawodawstwo.

Dalej wskazał, że w podstawie prawnej uchwały powołano przepis zastrzegający do właściwości powiatu zadania z zakresu promocji powiatu. Tymczasem, zdaniem organu nadzoru , żaden powszechnie obowiązujący akt prawny rangi ustawowej nie reguluje kwestii promocji powiatu i nie określa kompetencji organów tej jednostki samorządu terytorialnego przy wykonywaniu tego zadania. Zdaniem Wojewody, nie można uznać, że przepisami regulującymi tę kwestię są przytoczone w podstawie prawnej uchwały art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, gdyż są to ogólne normy o charakterze ustrojowo-kompetencyjnym. Pierwszy z nich określa jedynie promocję powiatu jako zadanie tej jednostki, drugi z kolei wskazuje, że rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. Z tego też powodu - zdaniem Wojewody - nie można uznać, by powołane przepisy stanowiły wystarczającą podstawę prawną dla ustanowienia medalu rozumianego jako odznaka honorowa, jak również by pozwalały na uznanie, że ustanawianie odznak honorowych mieści się w zakresie promocji powiatu.

Ponadto, Wojewoda uznał, że przyjęte przez Radę Powiatu rozwiązanie narusza przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.). Ustawa ta nie przyznała bowiem radzie powiatu kompetencji do stanowienia prawa w zakresie ustanawiania odznak honorowych. Wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit "a" ustawy, odznaką honorową jest odznaka stanowiąca wyróżnienie za zasługi położone w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej, a zatem w świetle powyższego medal ustanawiany za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej konkretnego powiatu byłby rodzajem odznaki honorowej, do ustanawiania której ustawodawca nie upoważnił jednak organów powiatu. Zdaniem Wojewody do przeciwnego wniosku nie mogą prowadzić także postanowienia art. 3 ustawy o odznakach i mundurach. Przepis ten wskazuje bowiem, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, ustanawiać własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Symbole te muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną, a ich wzór musi być zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Strona 1/3