Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik Sędziowie Sędzia WSA Stanisław Nitecki (spr.) Asesor WSA Edyta Żarkiewicz Protokolant sekretarz sądowy Agnieszka Janecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2007r. sprawy ze skargi H. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] Nr [...] wydaną na podstawie art. 2, art. 3., art. 4, art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze m.) i art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił H. J. przyznania dodatku mieszkaniowego. Jako uzasadnienie decyzji podał, że H. J. nie spełnia wymogów do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ponieważ powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi [...] m2 i jest większa od powierzchni normatywnej przewidzianej dla dwuosobowej rodziny wynoszącej 40 m2 przy równoczesnym zwiększeniu powierzchni normatywnej o

15 m2 z tytułu [..], jak również powierzchnia ta przekracza powierzchnię normatywną o więcej niż 30 %, a łączna powierzchnia pokoi i kuchni przekracza 60 % powierzchni użytkowej lokalu.

Odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. wniosła H. J., która wyraziła swoje niezadowolenie z jej treści i wystąpiła do organu odwoławczego o zapewnienie jej czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] Nr [...] wydaną na podstawie art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 ze zm.) i art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W motywach rozstrzygnięcia przywołało obowiązujące przepisy dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych i wskazało, że w następstwie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego w sprawie odwołująca się nie spełnia wymogów do otrzymania tego świadczenia. Zdaniem organu odwoławczego dodatek nie może być przyznany, ponieważ powierzchnia użytkowa zajmowanego przez nią lokalu wynosi [..] m2, a powierzchnia pokoi i kuchni [...] m2 i przekracza powierzchnię normatywną przewidzianą dla tego typu rodziny, przy zwiększeniu jej o 15 m2 z uwagi na [...], jak również przekracza wskazaną powierzchnię o więcej niż 30 %, a łączna powierzchnia pokoi i kuchni jest większa niż 60 % powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu. Organ odwoławczy w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał także na inne okoliczności, które jego zdaniem przemawiają za odmową przyznania stronie dodatku mieszkaniowego, a mianowicie to, że H. J. i jej córka nie mieszkają i nie gospodarują pod wskazanym adresem. Niezamieszkiwanie strony w przedmiotowym lokalu wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w zakresie pomocy społecznej wielokrotnie miało wpływ na odmowę przyznawania świadczeń z pomocy społecznej bądź dodatków mieszkaniowych. Zdaniem organu odwoławczego, odwołująca się w dniu [...] w trakcie przesłuchania w jego siedzibie stwierdziła, że zamieszkuje wraz z córką w przedmiotowym lokalu, natomiast organ pierwszej instancji ustalił, że H. J. wspólnie z córką K. oraz Z. J. i A. J. tworzą jedną wspólną czteroosobową rodzinę w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych i zamieszkują w innym lokalu. Okoliczność ta znajduje potwierdzenie w materiale dowodowym zgromadzonym dla potrzeb postępowań w ramach ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze