Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga - Gajewska Sędzia WSA Stanisław Nitecki Protokolant Monika Rał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi M.J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent Miasta B. uznał M. J. za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec dziecka - P.J.

A następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia [...] r. odrzucił skargę M. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]nr.[...]

Natomiast w dniu 13 grudnia 2013 r. do Kolegium wpłynęło odwołanie strony od decyzji organu pierwszej instancji z dnia [...] r. wraz z kolejnym wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od wyżej wymienionej decyzji.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że w dniu 3 stycznia 2014 r. do siedziby Kolegium wpłynęło odwołanie M. J. od decyzji Prezydenta Miasta B.- z dnia [...] r. nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W jego treści strona podkreśliła, że w dniu 10 kwietnia 2013 r. kiedy został wezwany do organu przebywał w szpitalu w C. z kolei w czasie, gdy została odebrana zaskarżona decyzja, przebywał w noclegowni w B. mieszczącej się przy ul. [...]. M. J. oświadczył również, że jest osobą przewlekle chorą, legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami lekarskimi uniemożliwiającymi mu podjęcie pracy i dlatego jego zdaniem nie jest osobą uchylającą się od spłaty alimentów. Powołując się na wyżej wymienione okoliczności wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz uchylenie decyzji o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Następnie, w oparciu o art. 58 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego i po zbadaniu materiału dowodowego, organ drugiej instancji wyjaśnił, że przywracanie terminów nie jest przedmiotem uznania administracyjnego i tylko spełnienie łącznie wszystkich przesłanek daje możliwość organowi przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Tym samym niespełnienie choćby jednej przesłanki powoduje, że nie jest możliwe przywrócenie terminu. Poza tym organ wskazał, iż w przedmiotowej sprawie decyzja organu pierwszej instancji z dnia [...] r. została odebrana przez Z. J. w dniu 12 lipca 2013 r. Natomiast w dniu 25 października 2013 r. M. J. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od w/w decyzji. Jednakże Kolegium postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] odmówiło przywrócenia tego terminu. A następnie w dniu 13 grudnia 2013 r. do Kolegium wpłynęło odwołanie strony od decyzji z dnia [...] r. wraz z kolejnym wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Podsumowując organ zauważył, że M. J., składając wniosek o przywrócenie terminu, nie dopełnił wymogów formalnych, jakie warunkują przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, a mianowicie nie uprawdopodobnił braku winy w uchybieniu terminu, a także uchybił 7- dniowemu terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu liczonego od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] M. J. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze