Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki, Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska, Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz (spr.), Protokolant Katarzyna Lisiecka-Mitula, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta R. przyznał skarżącemu pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na miesiąc luty 2018 r. w wysokości 400 zł., wskazując w uzasadnieniu przede wszystkim, że rozmiar świadczonej pomocy uzależniony jest od możliwości finansowych OPS w R.

W wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, decyzją z dnia [...] r. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zainicjowane wnioskiem z dnia 1 lutego 2018 r. Organ podkreślił, że z ustaleń wywiadu środowiskowego wynika, że skarżący prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, utrzymuje się z renty z tytułu niezdolności do pracy, która po odliczeniu podatku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i bieżących alimentów wynosi 474,65 zł, ponadto ma przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 209,67 zł oraz dodatek energetyczny w wysokości 11,22 zł, łącznie stanowiło to w styczniu 2018 r. kwotę 695,54 zł.

Następnie organ podniósł, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Według art. 2 ust. 1 tej ustawy, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634zł, 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514zł, 3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2 - 15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Organ wskazał, że w przypadku skarżącego okolicznością taką jest bezrobocie. Dodał, że zgodnie z § 1 Uchwały nr [...] Rady Miasta R. z dnia [...] w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 podwyższono do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Organ dodał, że kryterium uprawniające do pomocy w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" wynosi zatem 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Wskazał, że wymogi formalne określone w wyżej cytowanych przepisach, konieczne do otrzymania świadczenia pieniężnego w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" zostały przez stronę spełnione. Podkreślił, że zaskarżoną decyzją organ I instancji przyznał stronie świadczenie w wysokości 400 zł. Dodał przy tym, że budżet Ośrodka na rok 2018 na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" wynosi 500 000 zł, natomiast w odniesieniu do roku 2017 Ośrodek udzielił ww. wsparcia aż 280 osobom. Obecnie w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych, Ośrodek udziela pomocy w formie świadczeń pieniężnych w kwocie nie wyższej niż 400 zł w odniesieniu do miesiąca, zatem udzielenie stronie pomocy w kwocie 400 zł spełnia warunki sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do innych niż strona wnioskodawców. W ocenie organu udzielenie skarżącemu świadczenia w kwocie 400 zł na miesiąc luty 2018 r. miało podstawy prawne i faktyczne z równoczesnym uwzględnieniem zasady sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do innych niż strona wnioskodawców.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze