Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Siudyka, Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga - Gajewska (spr.), Sędzia WSA Bożena Miliczek-Ciszewska, Protokolant Specjalista Magdalena Kurpis, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. sprawy ze skargi A.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] r., nr [...], działający z upoważnienia Burmistrza M., Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w punkcie pierwszym orzekł o nienależnym pobraniu przez A. S. zasiłku rodzinnego na dzieci F. K. S. oraz dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznanego na F. S., za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., w punkcie drugim zobowiązał do zwrotu kwoty 5 003, 30 zł. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego na dzieci F. K. S. oraz dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, przyznanego na F. S. za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 10 czerwca 2016 r. oraz wyjaśnił, że zobowiązanie należy uregulować w terminie 14 dni od daty, kiedy decyzja stanie się ostateczna na wskazane konto bankowe. W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ podał, że w dniu 12 listopada 2015 r. A. S. złożyła wniosek o ustalenie świadczeń rodzinnych na dzieci F. K. S.. Organ decyzją z dnia [...] r., nr [...], przyznał wnioskowane świadczenia na okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r., a następnie po wznowieniu postępowania, decyzją z dnia [...] r., nr [...], uchylił wyżej opisaną decyzję i odmówił przyznania wnioskowanych przez A. S. świadczeń na dzieci K. i F. S. od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. Dodatkowo, wskazał na treść art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), jako podstawę prawną wydanego rozstrzygnięcia wyjaśniając, że spełnione zostało kryterium świadczenia nienależnie pobranego w rozpatrywanym okresie i jako takie podlega ono zwrotowi. Nadmienił, że w dniu [...] r. wydał postanowienie wstrzymujące z urzędu wykonanie decyzji z dnia [...] r., nr [...], bowiem zasiłek rodzinny na K. i F. S. był wypłacany do sierpnia 2016 r., natomiast dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego był wypłacany do czerwca 2016 r., a dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie został wypłacony.

Od powyższej decyzji, A. S. wniosła odwołanie, zarzucając decyzji naruszenie art. 5 pkt 1, art. 24 pkt 7, art. 30 ust. 1 i 1 pkt 1, ust. 2b i ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez wadliwe uznanie, że doszło do pobrania świadczenia nienależnego oraz zaliczenia do dochodów diet jej męża z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Jej zdaniem diety nie powinny być wliczone do dochodu rodziny, gdyż są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania męża zagranicą, tj. wyżywienia i mieszkania. Z tego powodu domagała się uchylenia decyzji organu I instancji podnosząc, iż w czasie wypełniania formularzy nikt z pracowników organu nie pytał jej czy mąż pobiera diety, dlatego domaganie się zwrotu świadczeń jest nieusprawiedliwione.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza M. z dnia [...] r. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że jako podstawę prawną podjętego rozstrzygnięcia przyjął art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego. Na podstawie akt sprawy Kolegium ustaliło, że wnioskiem z dnia 12 listopada 2015 r. A. S. wystąpiła do organu pierwszej instancji o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na K. S. i F. S.. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], organ pierwszej instancji przyznał wnioskowane świadczenia, a następnie postanowieniem z dnia [...] r., nr [...] wznowił, w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., postępowanie zakończone przedmiotową decyzją, nadto postanowieniem z tej samej daty o nr [...] wstrzymał z urzędu wykonanie tej decyzji. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ I instancji, decyzją z dnia [...] r., nr [...], wydaną w trybie art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a., uchylił w całości przywołaną wcześniej decyzję z dnia [...] r., odmawiając jednocześnie przyznania prawa do przedmiotowych świadczeń rodzinnych, wynikających z wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. Od powyższej decyzji strona nie wniosła odwołania, zatem pismem z dnia 19 stycznia 2017 r., r [...], organ pierwszej instancji zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych na mocy decyzji z dnia [...] r., a następnie wspomnianą decyzję z dnia [...] r. orzekł zarówno o nienależnie pobranym zasiłku rodzinnym na dzieci F. K. S. oraz dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznanego na F. S., za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., oraz zobowiązał ich do zwrotu w łącznej kwocie 5 003, 30 zł. z uwzględnieniem nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego na dzieci F. K. S. oraz dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, przyznanego na F. S., za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 10 czerwca 2016 r. Zdaniem Kolegium, z opisanego stanu faktycznego sprawy wnika, że spełniona została przesłanka z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z tego powodu należało utrzymać w mocy decyzję organu pierwszej instancji z dnia [...] r., bowiem obowiązek wzroku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynika z art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, obowiązana jest do ich zwrotu. Dodatkowo, wyjaśnił co składa się na wyliczoną kwotę 5 003, 00 zł. Odnosząc się do okoliczności podniesionych w odwołaniu Kolegium wyjaśniło, że nie badało zasadności wliczenia do dochodu strony diet z tytułu podróży służbowych jakie mąż strony uzyskał w 2012 r., gdyż powyższa okoliczność była podstawą wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia [...] r., nr [...] i stanowiła przesłankę uchylenia przedmiotowej decyzji oraz orzeczenia o odmowie przyznania świadczeń rodzinnych na dzieci F. K. S., co nastąpiło decyzją z dnia [...] r., nr [...], wydaną w trybie art. 151 § 1 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., od której A. S. nie wniosła odwołania z tego wynika, że przedmiotowa okoliczność we właściwym czasie i we właściwym trybie nie została zakwestionowana.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze