Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie ustanowienie medalu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Morys Sędziowie WSA Beata Kalaga-Gajewska NSA Tadeusz Michalik (spr.) Protokolant Sekretarz Magdalena Kurpis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2008r. sprawy ze skargi Wojewody Ś. na uchwałę Rady Powiatu W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienie medalu 1) stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa; 2) określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

Uzasadnienie strona 1/5

Uchwałą Nr [...] z dnia [...] roku Rada Powiatu W. działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwaliła ustanowić medal "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W.".

W skardze z dnia [...] r. Wojewoda Ś. powołując się na przepisy art. 81 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniósł o orzeczenie o niezgodności z prawem uchwały Nr [...] Rady Powiatu W. z dnia [...] roku w sprawie ustanowienia medalu "Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu W.".

W uzasadnieniu skargi organ nadzoru podkreślił, iż jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały Rada Powiatu wskazała przepisy art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Podkreślił, że zgodnie z art. 4 ust. 1 powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie spraw enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Wyliczenie zadań w w/wym. przepisie ma charakter przedmiotowy oraz przykładowy w tym znaczeniu, że doprecyzowanie tych zadań i kompetencji następuje poprzez ustawy szczegółowe. Katalog zadań powiatu ma więc charakter zamknięty, ale zgodnie z art. 4 ust. 3 może on zostać rozszerzony w drodze ustawy szczególnej. Wojewoda podkreślił, iż w przeciwieństwie do gminy powiat może wykonywać tylko zadania wyraźnie przypisane mu przez ustawodawstwo, a zatem właściwość powiatu do realizacji zadań własnych dotyczyć może tylko lokalnych zadań o charakterze ponadgminnym i zadania te muszą wyraźnie wynikać z przepisów ustaw prawa materialnego.

Dalej Wojewoda wskazał, iż ponieważ w podstawie prawnej uchwały powołano przepis zastrzegający do właściwości powiatu zadania z zakresu promocji powiatu, rozważenia wymagało, jakiego rodzaju zadania szczegółowe mieszczą się w tej ogólnej kategorii. W tej mierze organ nadzoru zwrócił uwagę, że żaden powszechnie obowiązujący akt prawny rangi ustawowej nie reguluje kwestii promocji powiatu i nie określa kompetencji organów tej jednostki samorządu terytorialnego przy wykonywaniu tego zadania. Nie można uznać, że przepisami regulującymi tę kwestię są przytoczone w podstawie prawnej uchwały art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, gdyż są to ogólne normy o charakterze ustrojowo-kompetencyjnym; pierwszy z nich określa jedynie promocję powiatu jako zadanie tej jednostki, drugi z kolei wskazuje, że rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. Z tego też powodu - zdaniem Wojewody - nie można uznać, by powołane przez Radę Powiatu W. przepisy stanowiły po pierwsze wystarczającą podstawę prawną dla ustanowienia medalu rozumianego jako odznaka honorowe, po wtóre zaś, by pozwalały na uznanie, że ustanawianie odznak honorowych mieści się w zakresie promocji powiatu.

Nadto zdaniem organu nadzoru przyjęte przez Radę Powiatu rozwiązanie narusza przepisy ustawy szczególnej jaką jest ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.). Ustawa ta nie przyznała bowiem radzie powiatu kompetencji do stanowienia prawa w zakresie ustanawiania odznak honorowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit "a" ustawy, odznaką honorową jest odznaka stanowiąca wyróżnienie za zasługi położone w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej, a zatem w świetle powyższego medal ustanawiany za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej konkretnego powiatu byłby rodzajem odznaki honorowej, do ustanawiania której ustawodawca nie upoważnił jednak organów powiatu. Zdaniem Wojewody do przeciwnego wniosku nie mogą prowadzić także postanowienia art. 3 ustawy o odznakach i mundurach. Przepis ten wskazuje bowiem, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, ustanawiać własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Symbole te muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną, a ich wzór musi być zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wyraźnie należy jednak podkreślić, iż przepis ten nie udziela radzie powiatu kompetencji do podejmowania uchwał w sprawie ustanawiania odznak, wzorów i zasad ich nadawania, a jedynie upoważnia organ stanowiący do podejmowania uchwał w sprawie ustanowienia własnego herbu, flagi, emblematu, insygniów i innych symboli.

Strona 1/5