Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax, Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska (spr.), Sędzia WSA Stanisław Nitecki, Protokolant Katarzyna Lisiecka-Mitula, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2017 r. sprawy ze skargi Miasta Bielsko-Biała na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. nr NPII.4131.1.208.2017 w przedmiocie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/9

W dniu 31 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm., dalej w skrócie: "u.s.g."), podjęła uchwałę Nr XXV/469/2017 w sprawie nadania nazwy R. D. skrzyżowaniu (rondu) przy ul. Komorowickiej-Bestwińskiej-Barkowskiej-I. D. w Bielsku-Białej, którego położenie szczegółowo określone zostało w załączniku, natomiast wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Bielska-Białej (§ 2). W § 3 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Bielsku-Białej ustaliła, iż wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W dniu 9 lutego 2017 r. wyżej opisana uchwała została doręczona do organu nadzoru - Wojewody Śląskiego, który po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 22.03.2017 r., nr BUWKa-940-14(2)/17(3116), zawiadomieniem z dnia 29 marca 2017 r. wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 kwietnia 2017 r., nr NPII.4131.1.208.2017, wydanym na podstawie art. 91 ust. 1 u.s.g., stwierdził w całości jej nieważność jako sprzecznej z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, zwanej dalej w skrócie: "ustawa"). Dokonując badania jej zgodności z prawem wskazał, iż zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989 (art. 1 ust. 2 ustawy). Stwierdzenie nieważności takiej uchwały, w zakresie w jakim nadaje nazwę niezgodną z art. 1 ustawy, wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej tę niezgodność (art. 2 ust. 1 ustawy). Zdaniem organu nadzoru, z opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej: "IPN") z dnia 22 marca 2017 r., nr BUWKa-940-14(2)/17 (3116), wynika, iż nazwa ronda nadana uchwałą jest nazwą, o której mowa w art. 1 ustawy, stąd koniecznym stało się jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. W treści opinii IPN poinformował między innymi, że (cytat): "Ryszard Dziopak (1929-1999) - działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w latach 1972-1981 z ramienia PZPR "poseł na Sejm PRL", nomenklaturowy dyrektor Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej odwołany na skutek protestów robotniczych w 1981 r.". Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 91 ust. 1 u.s.g., zdaniem organu nadzoru, stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości było uzasadnione i konieczne.

Strona 1/9