Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Morys (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska Sędzia WSA Stanisław Nitecki Protokolant sekr. sąd. Arkadiusz Kmiotek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi K.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżoną decyzję

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżoną decyzją, na podstawie m.in. art.138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. o przyznaniu prawa do zaliczki alimentacyjnej dla małoletnich P. J. i Ł. J. w kwotach po 170 zł miesięcznie na okres od dnia [...]r. do dnia [...]r. Rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji oparto m.in. o art.7, art.8 ust.1 pkt 1 i art.9a i art.10 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732 ze zm.) oraz o ustalenie, iż dochód rodziny przekracza 50% kwoty 583 zł, a w rodzinie są dwie uprawnione osoby, stąd zaliczka należy się w kwotach po 170 zł. Rozpatrując odwołanie matki dzieci K. P., organ odwoławczy ustalił dochód rodziny obliczony dla potrzeb sprawy w roku [...] na kwotę [...]zł, a więc miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie [...]zł. W ocenie tego organu spełnione zostały kryteria pozwalające na uwzględnienie żądania w tym zakresie, wszak z powodu dochodu rodziny przekraczającego 50% kwoty 583 zł, zaliczka winna wynosić 170 zł miesięcznie na każde dziecko.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonej decyzji w części utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, jako naruszającej przepis art.8 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wywodząc, że należy jej się kwota 300 zł, jaką zresztą otrzymywała w poprzednim okresie zasiłkowym. Zakwestionowała poprawność wykładni wspomnianego przepisu dokonanej przez organ, wywodząc, że należy go rozumieć jako prawo do zwiększonej zaliczki w wypadku nieprzekroczenia przez dochód rodziny w przeliczeniu na osobę kwoty 291,50 zł.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując wywody zawarte w motywach zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 20 września 2007 r. postępowanie w sprawie zostało zawieszone do czasu zakończenia postępowania toczącego przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygnaturą akt P 25/07, a zmierzającego do uzyskania odpowiedzi na pytanie o konstytucyjność przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Mocą postanowienia z dnia 21 października 2008 r. postępowanie niniejsze zostało podjęte, a to wobec wydania przez Trybunał Konstytucyjny w powyższej sprawie w dniu 1 października 2008 r. postanowienia o umorzeniu postępowania. W ocenie Trybunału brak jest podstaw do orzekania o konstytucyjności wspomnianego przepisu, gdyż przedstawione wątpliwości są natury interpretacyjnej i dają się usunąć w drodze wykładni, do dokonania której powołane są sądy orzekające, a nie tenże Trybunał. Jednocześnie w uzasadnieniu postanowienia zaakcentowano, że w przedmiotowym przepisie ustawodawca w zwrocie, "gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty, o której mowa w art.7 ust.2..." posłużył się "skrótem myślowym", który należy odczytać jako odesłanie do dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W jego przekonaniu ta okoliczność, wraz z efektami wykładni gramatycznej, funkcjonalnej i celowościowej, prowadzi do konkluzji o konieczności interpretacji art.8 ust.2 w sposób korzystny dla uprawnionych.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze