Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik, Sędziowie Sędzia WSA Marzanna Sałuda (spr.), Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Joanna Drożdżał, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2018 r. sprawy ze skargi S.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy M. z dnia [...] r. nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją Wójta Gminy M. nr [...] z [...] wydaną na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r. poz. 2284) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. działający z upoważnienia Wójta Gminy M. odmówił S. J. przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego w związku z opieką nad synem - K. J. urodzonego [...]

W uzasadnieniu organ powołał przepis art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych. W opinii organu przepis ten uzasadnia podjęcie decyzji odmownej w przedmiocie wniosku strony, gdyż w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje jedno świadczenie wybrane przez osobę uprawnioną. Tymczasem strona pobiera z GOPS świadczenie pielęgnacyjne na córkę Z. , a zatem nie spełnia warunków określonych w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W odwołaniu od tej decyzji strona zakwestionowała stanowisko organu prosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy .

Decyzją z dnia[...] . Nr [...] wydaną na podstawie art.138 § 1 pkt 1 K.p.a. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

W uzasadnieniu Kolegium przytoczyło brzmienie art. 17 c ust. 1 pkt 1 i art. 27 ustawy o świadczeniach rodzinnych akcentując w szczególności ustęp 5 tego przepisu, zgodnie z którym w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną - także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

W ocenie Kolegium w obecnym stanie prawnym ukształtowanym art. 27 ust. 5 pkt 5 wyżej wskazanej ustawy prawo do przyznania jednego ze świadczeń na skutek zbiegu uprawnień na podstawie wyboru osoby uprawnionej dotyczy również sytuacji, gdy osoba wnioskująca o świadczenie wychowuje lub sprawuje opieke nad różnymi dziećmi .Skoro zatem strona na mocy decyzji Nr [...] z dnia [...] ma przyznane do 31.07. 2026r. świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad córką - Z. J., to w świetle obowiązujących przepisów nie przysługuje jej świadczenie rodzicielskie na syna K. J.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, strona zaskarżyła decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach zarzucając iż decyzję oparto o treść art. 27 ust. 5 w brzmieniu obowiązującym od 1.08.2017r, podczas gdy wniosek został złożony przed ta datą.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji. Powtórzył, że zmiana brzmienia art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczy wyeliminowania wątpliwości związanych ze zbiegiem prawa do świadczeń rodzinnych i koniecznością wyboru przez osobę uprawnioną tylko jednego ze świadczeń również w sytuacji, gdy uprawnienia dotyczą różnych dzieci. Zatem strona nie spełnia ustawowych przesłanek do przyznania wnioskowanego świadczenia rodzicielskiego, gdyż pobiera już świadczenie pielęgnacyjne.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze