Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego
Uzasadnienie strona 2/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2188) Sąd ten sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym § 2 wspomnianego przepisu stanowi, iż kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Z brzmienia art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej zwanej P.p.s.a. - (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369) wynika natomiast, że skarga może zostać uwzględniona wtedy, gdy wystąpi, bądź to naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź to naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, bądź wreszcie inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, wówczas - w zależności od rodzaju naruszenia - uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, albo stwierdza ich nieważność bądź niezgodność z prawem.

Po przeprowadzeniu kontroli zaskarżonej decyzji zgodnie z przyznanymi sądom administracyjnym kompetencjami, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga zasługuje na jej uwzględnienie.

Zaskarżona decyzja, nie odpowiada bowiem prawu i została wydana z jego naruszeniem prawa. Jakkolwiek zaskarżona decyzja nie została wydana z naruszeniem art. 27 ust. 5 ustawy polegającym na jego błędnej wykładni ,jednakże dokonując kontroli ex officio Sąd dostrzegł inną istotną nieprawidłowość w zastosowaniu prawa materialnego, a to błąd w interpretacji przepisu intertemporalnego jakim jest art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r. poz. 1428) dalej "ustawa nowelizująca".

Decyzja organu I instancji wydana została w dniu [...] gdzie w podstawie prawnej wskazano art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej "ustawa"), i przepis ten, w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy nowelizującej, a to do dnia 1 sierpnia 2017r. w orzecznictwie sądów administracyjnych traktowany był jako regulacja dotycząca zbiegu uprawnień do określonych w przepisie tym świadczeń w sensie podmiotowym zarówno po stronie osoby sprawującej opiekę lub wychowanie jak i osoby wymagającej opieki. Zgodnie z przyjętą w orzecznictwie wykładnią przepis ten nie dotyczył zbiegu uprawnień z tytułu wychowania lub opieki nad różnymi dziećmi. ( por. wyrok WSA w Gliwicach IV SA/Gl 898/16) . Powyższe oznacza iż rozstrzygnięcie wniosku strony o odmowie przyznania świadczenia rodzicielskiego nie było prawidłowe.

Z uwagi jednak na fakt iż podczas orzekania w sprawie przez SKO w dniu [...] zmianie uległo brzmienie art. 27 ust. 5 ustawy organ odwoławczy zobowiązany był już rozpoznawać wniosek strony w kontekście ich nowego brzmienia. Od 1 sierpnia 2017r. art. 27 ust. 5 ustawy uzupełniono go bowiem o następująca treść “także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami".

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze