Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax Sędziowie Sędzia WSA Teresa Kurcyusz - Furmanik Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2009 r. sprawy ze skargi E. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Prezydent Miasta S. decyzją z dnia [...] Nr [...] odmówił przyznania E.C. prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na córkę P.C.

W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji stwierdził, iż w toku postępowania administracyjnego ustalono, iż strona nie spełnia warunków do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, z uwagi na to, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego o kwotę wyższą niż kwota najniższego zasiłku rodzinnego. W skazano, iż dochód rodziny został wyliczony na podstawie zaświadczeń z urzędu skarbowego z dnia

[...], stosownie do których łączny dochód brutto strony i córki strony wyniósł [...]zł. Dochód na osobę w rodzinie wyniósł [...]zł. i przekroczył ustawowe kryterium dochodowe przypadające na osobę o kwotę [...]zł.

Od tej decyzji odwołał się E.C. wyrażając niezadowolenie z otrzymanego rozstrzygnięcia. Strona wskazała, iż decyzję organu pierwszej instancji odebrała w dniu [...], a nie jak to wskazała Poczta Polska w dniu [...]. Podkreślił, iż z uwagi na powyższe "fałszerstwo" toczy się postępowanie wyjaśniające. Odwołujący się wskazał, że przy wyliczeniu dochodu na osobę w rodzinie nie odjęto podatku potrąconego przez płatnika, tj. ZUS. Strona zaznaczyła, iż zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez córkę P. strona dostarczyła w dniu [...], podczas gdy decyzja została wydana już w dniu [...], a więc bez wymaganego przepisami zaświadczenia o uczęszczaniu córki do szkoły.

Decyzją Nr [...] z dnia [...] wydaną na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. orzekło utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ odwoławczy w pierwszym rzędzie wskazał, iż odwołanie zostało wniesione w terminie ustawowym, albowiem z pisma przekazującego odwołanie strony do Kolegium z dnia [...] jak i z pisma z dnia [...] wynika, iż organ pierwszej instancji nie dysponuje zwrotnym potwierdzeniem doręczenia decyzji stronie. Następnie organ omówił przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych regulujące kwestie przyznawania zasiłku rodzinnego. Organ odwoławczy zaznaczył, że postępowanie organu I instancji zostało wszczęte na wniosek strony z dnia [...] o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na P.C. Wskazał, że z wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i pisma strony z dnia [...] wynika, iż strona stanowi rodzinę wraz z córkami P.C. i I.C. Z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia [...] wynika, iż córka strony P.C. została zaliczona do osób o [...] stopniu niepełnosprawności. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter okresowy i wydano go do dnia [...].

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze