Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Dybowski Sędziowie WSA Donata Starosta (spr.) WSA Anna Jarosz Protokolant st.sekr.sąd. Justyna Frankowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi B. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] marca [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K. B. z dnia [...] stycznia [...] r. nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r., nr [...] (dalej decyzja z dnia [...] stycznia 2012 r.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. B. (dalej Kierownik GOPS albo organ I instancji) działając na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) w związku z art. 2, art. 3, art. 7 pkt 14, art. 8, art. 17 ust. 6, art. 14, art. 18 ust. 1 pkt 4, art. 24, art. 40 ust. 2 i 3, art. 101, art. 102, art. 106, art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm., dalej ups), §2 - §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996, dalej rozporządzenie z 2011 r.), art. 6 pkt 1 i 2, art. 7 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 r., nr 50, poz. 291 ze zm., dalej usr), zarządzenia Wójta Gminy K. B. z dnia [...] sierpnia 2009 roku, nr [...] w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. B. do wydawania decyzji administracyjnych, w pkt 1 odmówił przyznania B. O., zam. D. [...],[...] K. B. (dalej strona, odwołująca albo skarżąca) jednorazowego zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku przymrozków wiosennych. W pkt 2 Kierownik GOPS działając z urzędu odmówił stronie przyznania pomocy w formie bezzwrotnego zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że strona wnioskiem z dnia [...] września 2011 roku zwróciła się o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku przymrozków wiosennych. Decyzją z dnia [...] października 2011 r., nr [...], organ I instancji odmówił przyznania Stronie jednorazowego zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku przymrozków wiosennych. Powyższa decyzja, na skutek wniesionego przez stronę odwołania została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie (dalej SKO albo Kolegium) decyzją z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...], a sprawa została przekazana organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Organ I instancji poczynił następujące ustalenia faktyczne:

Strona mieszkając w jednym domu wraz z rodzicami i bratem, prowadzi niezależne gospodarstwo domowe wraz z mężem, S. O.. Dom stanowi własność brata strony. Strona zajmuje w nim wraz z mężem 1 pokój, korzystając ze wspólnej kuchni i łazienki. Małżonek strony pracuje zawodowo w firmie B. Spółka z o.o., otrzymując w listopadzie 2011 r. wynagrodzenie za pracę w kwocie [...] zł netto. Strona prowadzi niezależne gospodarstwo ekologiczne o powierzchni [...] ha, położone w D., nr rej. [...]. W 2011 r. strona poniosła 100% stratę w prowadzonym gospodarstwie rolnym, na skutek wystąpienia przymrozków wiosennych w okresie od [...] do [...] maja 2011 r. Strona w oświadczeniu złożonym w dniu [...] grudnia 2011 roku do GOPS szczegółowo opisała miesięczne koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego: energia elektryczna - [...] zł, woda - [...] zł, gaz - [...] zł, śmieci - [...] zł, telefony komórkowe (2 stuki) - [...] zł, telefon stacjonarny z internetem - [...] zł, leki dla kobiet ciężarnych - [...] zł, leki pozostałe - [...] zł, wizyta u ginekologa -[...] zł, środki czystości - [...] zł, utrzymanie męża za granicą - [...] zł, ubezpieczenie pojazdów i przeglądy - [...] zł, paliwo do samochodu - [...] zł, pozostałe wydatki (żywność, odzież itp.) - [...] zł, wyprawka dla niemowlęcia [...] zł, co razem stanowi kwotę [...] zł.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze