Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Tezy

W sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 139/06/992 ze zm.) ma zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej- Dz.U 86/05/732, zm. 164/05/1366- dalej uzal) do zaliczki alimentacyjnej o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zaliczka alimentacyjna przysługuje, jeżeli przysługiwała w poprzednim okresie zasiłkowym. Przekroczenie przez Skarżącą o 9,50 zł kryterium dochodowego określonego w art. 7 ust. 2 uzal, nie stanowi uzasadnionej podstawy do odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędziowie WSA Maciej Dybowski (spr.) WSA Bożena Popowska Protokolant Ref. staż. Justyna Hołyńska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 20 marca 2008 r. przy udziale sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ja decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...]r. nr [...] /-/ B. Popowska /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak /-/ M. Dybowski JH WSA/wyr.1-sentencja wyroku

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] (dalej decyzja z dnia [...] r.) działający z upoważnienia Wójta Gminy [...] Zastępca Wójta na podstawie art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U 98/00/1071 ze zm.- dalej kpa), art. 2 pkt 1, 4, 5, 7, art. 7 ust. 1 -2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1-2 i 5-6, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U 86/05/732, zm. 164/05/1366- dalej uzal bądź ustawa o zaliczce alimentacyjnej) w zw. z art. 3 pkt 1-2, pkt 10 i 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 139/06/992 ze zm.- dalej uśr) postanowił nie przyznać zaliczki alimentacyjnej M.A.K. ur. [...] r. stwierdzając, że nie spełnia warunków do nabycia uprawnień do zaliczki alimentacyjnej, gdyż dochód Wnioskującej wynosi [...] zł i przekracza określoną ustawowo kwotę [...] zł (k. [...] akt administracyjnych).

Odwołanie od owej decyzji wniosła M.K.. Podniosła, że uzyskiwane przez nią dochody - renta po zmarłej mamie i stypendium- nie wystarczają na Jej utrzymanie, dojazdy i naukę. Jest studentką [...] roku [...] na specjalizacji [...]. Studiuje dziennie, co uniemożliwia podjęcie pracy. Organ nie uwzględnił art. 5 ust. 3 uśr w zw. z art. 18 ust. 2 uzal, zgodnie z którym przysługuje Odwołującej prawo do zaliczki alimentacyjnej, mimo przekroczenia kryterium dochodowego o [...] zł (k. [...] akt SKO).

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] (dalej decyzja z dnia [...] r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. (dalej SKO), powołując art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 10 uzal, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji SKO stwierdziło, że "rozważając możliwości przyznania na rzecz syna skarżącej" (k. [...] akt SKO) zaliczki alimentacyjnej uwzględnił wysokość dochodu wskazanego w art. 7 ust. 2 uzal - [...] zł. Dochód uzyskany przez Wnioskującą to [...] zł na osobę. Organ I instancji mógł stosownie do art. 7 ust. 2 uzal odmówić Wnioskującej przyznania zaliczki alimentacyjnej z uwagi na przekroczenie dochodu faktycznego. "Argumenty wysuwane w odwołaniu przez skarżącą - odnoszące się do zastosowania instytucji prawnej art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie mają zastosowania w tej sprawie" (k. [...] akt SKO).

Skargę na ową decyzję w ustawowym terminie wniosła M.K.. Powtórzyła i rozwinęła zarzuty zawarte w odwołaniu. Zwróciła także uwagę, że w decyzji z dnia [...] w [...] akapicie została zawarta nieprawdziwa informacja. Stwierdzono, że Skarżąca dostaje alimenty na syna, podczas gdy nie ma dzieci. Wyraziła przekonanie, że Jej odwołanie nie zostało przez SKO przeczytane dokładnie (k. [...] akt sądowych).

W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie (k. [...] ).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

1. Zgodnie z art. 3 § 1 i art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 153/02/1270 ze zm. - dalej ppsa) sądowa kontrola decyzji administracyjnej polega wyłącznie na ocenie jej legalności, tj. zgodności z przepisami prawa materialnego i procedury administracyjnej w danym postępowaniu. Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów wydanych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeśli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia (art. 135 ppsa).

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze