Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Busz (spr) Sędzia WSA Józef Maleszewski Asesor sądowy WSA Maria Grzymisławska-Cybulska Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Walocha po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oaz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

IV SA/Po 824/19

Uzasadnienie

Prezydent Miasta [...] decyzją z [...].06.2019r. nr [...] wydaną na podstawie art.2 pkt 2, art.3 pkt 11, 21, art.17, art.20, art. 23 ust.1 i 2, art.24 ust.4, art.27 ust.4 i 5, art.32 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm., dalej u.ś.r.), § 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466), Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P z 2017r., poz.1014), upoważnienia Prezydenta Miasta [...] do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm., dalej k.p.a.) odmówił przyznania M. P. (dalej skarżąca) świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad synem T. P., ur.[...].02.19[...]r.

W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że w dniu [...].05.2019r skarżąca złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawną synem T. P., ur.[...].02.19[...]r. Z orzeczenia Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności nr [...] z dnia [...].06.2013 roku wynika, że syn skarżącej T. P. posiada znaczny stopień niepełnosprawności, który datuje się - przed 16 rokiem życia. Jego niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia. Skarżąca od [...].10.19[...] roku pobiera emeryturę (decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...].03.1991 r., znak. [...], z dnia [...]. 05.1991r., znak:[...], decyzja o waloryzacji emerytury z dnia [...].03.2019r, [...]). W dniu [...].05.2019r skarżąca pisemnie oświadczyła, że pobiera wcześniejszą emeryturę z tytułu konieczności opieki nad niepełnosprawnym synem T. P.. Według organu nie jest więc spełniona przesłanka warunkująca przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż skarżąca ma ustalone prawo do emerytury, którą pobiera od 19[...] r.

Odwołanie od powyższej decyzji w ustawowym terminie wniosła M. P.

podnosząc, że jest jedyną osobą, która może zapewnić prawidłową opiekę niepełnosprawnemu synowi. Skarżąca pobiera emeryturę, jednak jest zdania, że należy jej się świadczenie pielęgnacyjne pomniejszone o otrzymaną emeryturę netto.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z [...].08.2019r. nr SKO [...] utrzymało zaskarżoną decyzje w mocy.

W jej uzasadnieniu wyjaśniono, że zgodnie z art. 17 ust.1 u.ś.r., świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje m.in. matce albo ojcu jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze