Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nakazu dokończenia rozpoczętych robót budowlanych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Donata Starosta (spr.) Sędziowie WSA Ewa Kręcichwost - Durchowska WSA Izabela Bąk - Marciniak Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Andrzejak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2011 r. sprawy ze skargi P. P. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] listopada [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu dokończenia rozpoczętych robót budowlanych 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. na rzecz P. P. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie strona 1/13

Decyzją nr [...] z dnia [...].02.2010 r. (znak NB [...]) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta K. (dalej PINB albo organ I instancji) działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 156 poz. 1118 ze zm., dalej pb, obecnie t.j. Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) nakazał J. i Z. P. dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z utwardzeniem powierzchni działki położonej w K. przy ul. [...] zgodnie z oceną techniczną wykonaną przez mgr inż. Z. J. i mgr inż. J. G., w terminie do dnia [...] lipca 2010 r.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego związanego z utwardzeniem powierzchni działki znajdującej się w Kaliszu przy ul. [...] ustalono, że roboty zostały rozpoczęte bez dopełnienia złożenia zgłoszenia prowadzenia robót. Stanowiło to naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 2 pb. Postanowieniem nr 53/09 z dnia 21.12.2009 r. PINB zobowiązał J. i Z. P. do przedłożenia w Inspektoracie inwentaryzacji geodezyjnej w formie szkicu wykonanych robót budowlanych zawierającej rzędne terenu wzdłuż granicy działek [...] i [...],[...] i [...] oraz [...] i [...] mierzone po obu ich stronach. W dniu [...].01.2010 r. została przedłożona w Inspektoracie inwentaryzacja nakazana powyższym postanowieniem.

Charakteryzując ukształtowanie terenu na spornych działkach PINB wskazał, że spadek terenu działki nr [...] występuje wzdłuż granicy z działką nr [...] i nr [...] z zastrzeżeniem, że teren wzdłuż granicy działek nr [...] i nr [...], a nr [...] jest wyższy po stronie działek nr [...] i nr [...]. Oznacza to, że nieruchomość P. P. jest nieco wyżej niż nieruchomość państwa J. i Z.i P.. Działka nr [...] od strony północnej jest niżej położona niż działka nr [...] i jej pochylenie jest w kierunku zachodnim tj. w kierunku działki nr [...]. Wykonane utwardzenie posiada spadek poprzeczny i podłużny ca. 1%. Spadek został wykonany od budynku przy ul. [...], co jest zgodne ze sztuką budowlaną w kierunku działki nr [...] i nr [...]. Krawędź boku utwardzenia oddalony jest ca. [...] m od granicy z działką nr [...] i jego powierzchnia jest o kilka centymetrów wyżej niż grunt rodzimy na działce nr [...]. Z przedłożonej inwentaryzacji geodezyjnej wynika, że grunt rodzimy na działce nr [...] i nr [...] jest wyżej niż na działce nr [...]. Naturalny spadek z działki nr [...] jest w kierunku działki nr [...], a z działki nr [...] w kierunku działki nr [...].

Postanowieniem nr [...] z dnia [...].02.2010 r. PINB zobowiązał J. i Z. P. do opracowania oceny technicznej mającej określić stan wykonanych robót budowlanych, jak również określić zakres robót niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia zaistniałej sytuacji do staniu zgodnego z przepisami. Przedłożona w dniu [...].02.2010 r. w Inspektoracie ocena techniczna wykonana przez uprawnionych projektantów branży drogowej i sanitarnej zawiera opis stanu zastanego, jak i zakres robót do wykonania. Wykonanie robót zgodnie z rozwiązaniem podanym przez projektantów uniemożliwi odprowadzanie wód opadowych na teren działek nr [...], nr [...] i nr [...].

Strona 1/13