Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustanowienia medalu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Paweł Miładowski (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Maciej Dybowski sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska Protokolant: sekretarz sądowy Marcin Kubiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2006 r. przy udziale sprawy ze skargi Rady Miejskiej w J. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] października 2003 r. nr [...] w przedmiocie ustanowienia medalu oddala skargę /-/ E.Kręcichwost-Durchowska /-/ P.Miładowski /-/ M.Dybowski

Uzasadnienie strona 1/3

Uchwałą nr [...]z dnia [...] sierpnia 2005r. Rada Miejska w J. działając na podstawie art. 18 ust 1 i art. 40 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. nr 142 poz . 1591 z poz zm. ustanowiła medal "Za zasługi dla Ziemi J." według wzoru określonego w załącznik nr 1 do uchwały. Nadto określono regulaminowe warunki nadawania medalu jak w załączniku nr 2 do uchwały. W załączniku nr 3 zamieszczono wzór wniosku o jego nadanie. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi J. a zgodnie z §4 uchwały jej postanowienia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłodzenia w dzienniku urzędowym Województwa.

Powyższą uchwałę zaskarżył rozstrzygnięciem nadzorczym z [...].10.2005r. nr [...] Wojewoda orzekając o nieważności uchwały - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Wojewoda argumentował, iż zgodnie z przepisami ustawy z 29.12.1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. nr 162 poz. 1126) zmieniono ustawę z dnia 21.12.1978r. o odznakach i mundurach (Dz.U. nr 31 poz 130 ze zm.) przyznając od 1.01.1991r. jednostkom samorządu terytorialnego prawo do ustanawiania własnych herbów, flag, emblematów oraz insygniów i innych symboli. Uprawnienie to realizowane jest wyłącznie w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki - w przedmiotowej sprawie Gminy J. Postanowienia ustawy określiły szczegółowo tryb podjęcia takiej uchwały. W szczególności po myśli art. 2 i 3 wzory symbolów winny być opracowane zgodnie z zasadami heraldyki weksylologii, miejscową tradycją historyczną i podlegają badaniu oraz zaopiniowaniu przez stosowną komisje, heraldyczną. Jednak formalnym warunkiem skuteczności uchwały jest uzyskanie przez jednostkę samorządu terytorialnego opinii o worach tych symboli od ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Z podstawy prawnej przedmiotowej uchwały nie wynika by wzór medalu był opracowany zgodnie z przedstawionymi zasadami i by nadto podlegała badaniu oraz zaopiniowaniu przez stosowną komisję heraldyczną. Uchwała

2 nie zawiera stosownego uzasadnienia które wyjaśniało by na jakiej podstawie prawnej opierał się organ podejmując uchwałę. Rada Gminy nie wstąpiła tez do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie opracowanego wzoru medalu przed podjęciem zakwestionowanej uchwały. Obowiązujący w Polsce porządek prawny wymaga aby organy władzy działały wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. W opinii organu nadzoru jedynie przepisy ustawy z dnia 21.12.1978r. o odznakach i mundurach dają Radzie Miejskiej uprawnienie do stanowienia własnych herbów, flag, emblematów oraz insygniów i innych symboli do zakresu którego należy także przedmiotowy medal. Treść medalu należy na podstawie przepisów wyżej wskazanych uzgadniać oraz w szczególności projekt medalu winien być zaopiniowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Skoro tego nie uczyniono, to rozstrzygnięcie nadzorcze ma oparcie w przepisach praw materialnego i zgonie z art. 91 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym należało orzec jak w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Strona 1/3