Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Zyglewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka, Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Protokolant Izabela Urbaniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...] listopada 2009r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., na podstawie art. 138§1 pkt 1 k.p.a. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia [...] czerwca 2009r., nakazująca S. P. i J. P. usunąć niezwłocznie odpady o kodzie 16 01 06 z nieruchomości położonej przy ul. [...] ( działka ew. [...]) oraz o sposobie wykonania decyzji poinformować Wydział Ochrony Środowiska dla dzielnicy [...] w ciągu 3 dni od wykonania decyzji.

W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009r. Prezydent W. wywodził, że w dniu 31 grudnia 2008r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w związku ze stwierdzeniem w czasie kontroli magazynowania osuszonych pojazdów ( odpady o kodzie 16 01 06) do czasu ich całkowitego demontażu na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. [...] w W. należącej do J. i S. P. Organ stwierdził, że S. P. prowadzi działalność gospodarczą, przy czym nieruchomość przy ul. [...] nie była wykazana jako miejsce prowadzenia działalności. S. P. posiada decyzje nr [...] z dnia [...] lipca 2005r. Wojewody [...] zmienioną decyzją z dnia [...] października 2006r. udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej przy ul. [...] w W. Organ stwierdził, że w czasie oględzin w dniu 28 stycznia 2009r. potwierdzono magazynowanie odpadów. Skarżący wystąpił z wnioskiem do Wojewody [...] o rozszerzenie decyzji o miejsce magazynowania odpadów przy ul. [...]. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2009r. odmówiono S. P. rozszerzenia posiadanej decyzji o miejsce składowania przy ul. [...]. Dodatkowe kontrole przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w W. w dniach 22 kwietnia 2009r oraz 6 i 20 maja 2009r. wykazały, że nadal na terenie przedmiotowej nieruchomości magazynowane są odpady o kodzie 16 01 06.

IV SA/Wa112/10

W ocenie organu należało więc na mocy art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002r. o odpadach ( Dz, U. z 2007r., nr 39, poz. 251 z póź. zm.) zobowiązać strony do niezwłocznego usunięcia odpadów z przedmiotowej nieruchomości.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję, powołało się na art. 34 ust. 1 ustawy o odpadach, zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji. Organ stwierdził, że fakt składowania odpadów o kodzie 16 01 06 potwierdził sam odwołujący. W ocenie organu materiał dowodowy wskazuje na to, że S. P. miał zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami jedynie na nieruchomości przy ul. [...] w W. Składowanie odpadów na innej nieruchomości niż wymieniona w zezwoleniu stanowi naruszenie art. 34 ustawy o odpadach i zobowiązuje właściwy organ do wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze