Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Piotr Korzeniowski, sędzia WSA Alina Balicka,, sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak (spr.), Protokolant ref. staż. Krystyna Stępniak-Urban, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi J. P. i T. P. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/25

Decyzją z dnia [...] września 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej po rozpatrzeniu odwołania [...] sp. z o.o., [...] Sp. z o.o., R. N., A. N., A. P., T. B. od decyzji Wojewody [...] Nr [...] z dnia [...] października 2012 r. o ustaleniu lokalizacji [...] dla inwestycji pn.: "Budowa [...]" obejmującej: budowę i przebudowę układu [...] i odwodnienie [...]; roboty budowlane - rozbiórkę i budowę ogrodzeń, rozbiórkę masztu sieci GSM, rozbiórkę słupów; przebudowę i budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; przebudowę i budowę sieci trakcyjnej; przebudowę i budowę sieci i urządzeń energetyki nietrakcyjnej; likwidację, przebudowę i budowę przejazdów drogowych oraz budowę dróg; rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów inżynieryjnych, w tym budowę ekranów akustycznych; rozbiórkę obiektów kubaturowych (budynki gospodarcze, garaże, portiernia, budynki administracyjne, kontenery np.: srk, teletechniczne i inne); budowę budynku nastawni bezobsługowej [...]" w km [...]; rozbiórkę [...] (na przystanku [...]); budowę [...] wraz z infrastrukturą towarzyszącą na przystankach osobowych: [...] przebudowę, budowę i demontaż instalacji sanitarnych; przebudowę i budowę urządzeń sterowania ruchem [...] - inwestycja realizowana będzie w km [...] według projektowanego kilometrażu przedmiotowej [...] oraz do [...] istniejącej [...] nr [...],

I. uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 2, w wersie od 19 do 21 (licząc od góry strony), zapis, "Określa się termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, położonych w ach rozgraniczających teren planowanej inwestycji na 30 dni od daty, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji [...] stanie się ostateczna" i orzekł w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia, zapisu:

"Określam termin wydania nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń na 30 dzień od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji [...] stała się ostateczna";

II. uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 22, w wersie od 1 do 13 (licząc od góry strony), zapis, "7. Wymagania dotyczące uzasadnionych interesów osób trzecich.

W projektowaniu inwestycji i pracach związanych z jej realizacją należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej; zapewnienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; zapewnienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności; ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor winien zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Działki, zajęte czasowo na cele związane z realizacją inwestycji, należy przywrócić do stanu pierwotnego lub zagospodarować w sposób uzgodniony z właścicielami lub użytkownikami." i orzekł w tym zakresie poprzez ustalenie, w miejsce uchylenia, zapisu: "7. Wymagania dotyczące uzasadnionych interesów osób trzecich.

Strona 1/25