Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uzgodnień
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski, Sędzia WSA Tomasz Wykowski, Protokolant Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi P. w K. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uzgodnień 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzających ją decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] września 2008 r. znak [...], Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] marca 2007 r. nr [...]; 2. zasądza od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącego P. w K. kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] maja 2005 r., nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] zlokalizowanej na działce ew. nr [...] przy ul. [...] w B.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "K." w B. pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 tj. ze zm.), zwanej dalej "kpa", wniósł o wznowienie postępowania zakończonego wskazaną wyżej ostateczną decyzją z dnia [...] maja 2005 r. wskazując, iż do dnia 5 grudnia 2005 r. pozostawał poza procedurą przygotowania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej (zwanej dalej "inwestycją").

Decyzją z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. odmówił wznowienia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu wyjaśnił, iż w postępowaniu uzgodnieniowym projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji nie występowały żadne inne strony poza inwestorem, w związku z powyższym Rodzinny Ogród Działkowy "K." w B., nie może być uznany za stronę postępowania o uzgodnienie projektu budowlanego.

Główny Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] uchylił powyższą decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnienie organ odwoławczy stwierdził, iż organ pierwszej instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego dotyczącego ustalenia, czy zainteresowany P. w K. spełnia wymagania przepisów art. 28-34 kpa, tylko bez żadnych wyjaśnień w uzasadnieniu decyzji przesłał zaskarżoną decyzję z dnia [...] marca 2007 r. Związkowi, uznając tym samym ten Związek za stronę postępowania. Ponadto wskazał, iż organ pierwszej instancji nie wyjaśnił statusu Związku w przedmiotowym postępowaniu.

Pełnomocnik P., przesłał na wezwanie organu pierwszej instancji stosowne dokumenty wskazujące, iż P. reprezentuje interesy Rodzinnego Ogrodu sygn. akt IV SA/Wa 1456/09

Działkowego "K." w B., z którego wniosku toczy się przedmiotowe postępowanie.

Po ponownym rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. decyzją z dnia [...] września 2008 r., nr [...] ponownie odmówił wznowienia postępowania.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł reprezentujący P. w K. radca prawny M. N. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] Główny Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K.

We wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skardze reprezentujący P. radca prawny wniósł o uchylenie decyzji z dnia [...] lipca 2009 r. w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie przepisów:

* prawa procesowego, tj. art. 28 kpa w zw. z art. 28 ust 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 jt. ze zm) poprzez błędne przyjęcie, iż skarżący nie jest strona postępowania, mimo iż zaskarżona decyzja dotyczy gruntu, do którego skarżącemu przysługuje tytuł prawny,

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny