IV SA/Wa 1456/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-03

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski, Sędzia WSA Tomasz Wykowski, Protokolant Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi P. w K. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uzgodnień 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzających ją decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] września 2008 r. znak [...], Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] marca 2007 r. nr [...]; 2. zasądza od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącego P. w K. kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] maja 2005 r., nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] zlokalizowanej na działce ew. nr [...] przy ul. [...] w B.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "K." w B. pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 tj. ze zm.), zwanej dalej "kpa", wniósł o wznowienie postępowania zakończonego wskazaną wyżej ostateczną decyzją z dnia [...] maja 2005 r. wskazując, iż do dnia 5 grudnia 2005 r. pozostawał poza procedurą przygotowania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej (zwanej dalej "inwestycją").

Decyzją z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. odmówił wznowienia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu wyjaśnił, iż w postępowaniu uzgodnieniowym projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji nie występowały żadne inne strony poza inwestorem, w związku z powyższym Rodzinny Ogród Działkowy "K." w B., nie może być uznany za stronę postępowania o uzgodnienie projektu budowlanego.

Główny Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] uchylił powyższą decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnienie organ odwoławczy stwierdził, iż organ pierwszej instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego dotyczącego ustalenia, czy zainteresowany P. w K. spełnia wymagania przepisów art. 28-34 kpa, tylko bez żadnych wyjaśnień w uzasadnieniu decyzji przesłał zaskarżoną decyzję z dnia [...] marca 2007 r. Związkowi, uznając tym samym ten Związek za stronę postępowania. Ponadto wskazał, iż organ pierwszej instancji nie wyjaśnił statusu Związku w przedmiotowym postępowaniu.

Pełnomocnik P., przesłał na wezwanie organu pierwszej instancji stosowne dokumenty wskazujące, iż P. reprezentuje interesy Rodzinnego Ogrodu

sygn. akt IV SA/Wa 1456/09

Działkowego "K." w B., z którego wniosku toczy się przedmiotowe postępowanie.

Po ponownym rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. decyzją z dnia [...] września 2008 r., nr [...] ponownie odmówił wznowienia postępowania.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł reprezentujący P. w K. radca prawny M. N. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] Główny Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K.

We wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skardze reprezentujący P. radca prawny wniósł o uchylenie decyzji z dnia [...] lipca 2009 r. w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie przepisów:

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny

DJUR.PL Kontakt