Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Katarzyna Golat (spr.), Sędziowie sędzia WSA Łukasz Krzycki, sędzia WSA Paweł Groński, Protokolant sekr. sąd. Julia Durka, Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2015 r sprawy ze skargi A. J. oraz K. G. i B.G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżącego A.J. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) oraz solidarnie na rzecz skarżących K. G. i B. G. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/14

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...], wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm., dalej: K.p.a.) oraz art. 9q ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, ze zm., powoływana dalej również jako ustawa), po rozpatrzeniu odwołań B. K., R. K., A. J., M. A., reprezentowanej przez M. R., K. G. i B. G., reprezentowanych przez radcę prawną A. M., J. Z., J. P., G. P. i S. P. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] września 2014 r. Nr [...], o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa linii kolejowej [...].", realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja linii kolejowej [...]".

W zaskarżonej decyzji Minister uchylił w części i orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2014 r.

Stan sprawy ujęty w zaskarżonej decyzji przedstawiał się następująco.

Spółka [...] S.A., (dalej: inwestor) wystąpiła do Wojewody [...] wnioskiem z [...] grudnia 2013 r., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa linii kolejowej [...]", realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja linii kolejowej [...]".

Ponadto inwestor wskazał, iż realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na dostosowanie tego odcinka linii do standardów wynikających z umów międzynarodowych. W ocenie inwestora przedmiotowa inwestycja w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo transportu kolejowego, jak i ograniczy negatywny wpływ kolei na środowisko.

Wojewoda [...] wydał [...] września 2014 r. decyzję nr [...] o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa linii kolejowej [...]." realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja linii kolejowej [...]." nadając jej jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności.

Od przedmiotowej decyzji odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju wnieśli: B. K., R. K., A. J., K. G. i B. G. reprezentowani przez radcę prawną A. M., M. A. reprezentowana przez M. R., J. Z., J. P., G. P. i S. P.

Minister Infrastruktury i Rozwoju w zaskarżonej decyzji uznał, że kontrolowana decyzja Wojewody czyni zadość wymogom przedstawionym w art. 9q ust. 1 ustawy, zawiera bowiem wszystkie niezbędne elementy określone w tym przepisie. Powyższa decyzja określiła: linie rozgraniczające teren inwestycji, przedstawione na mapach w skali 1:500, stanowiących załącznik Nr 1 do zaskarżonej decyzji, warunki techniczne realizacji inwestycji, warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa, wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich (m.in. poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez odpowiednie nieruchomości), które ma spełnić inwestor na następnych etapach przygotowania inwestycji. Decyzja Wojewody [...] zawiera również zatwierdzenie podziałów nieruchomości, przedstawionych na mapach z projektami podziałów w skali 1:2000, które stanowią załącznik Nr 2 do zaskarżonej decyzji.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury