Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Piotr Korzeniowski (spr.) Sędziowie sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi T. B., A. S. i P. B. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...]; 2. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącej T. B. kwotę 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) złotych oraz na rzecz skarżących A. S. i P. B. kwotę po 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/15

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Wojewody [...] (dalej: organ II instancji, organ odwoławczy, Wojewoda) z [...] marca 2015 r. Nr [...] wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej: k.p.a.), oraz art. art. 9a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 518, dalej: u.g.n.), po rozpatrzeniu odwołania T. B., A. S., S. P. i P. B. (dalej: strony, skarżący) od decyzji Starosty [...] (dalej: organ I instancji) Nr [...]z [...] stycznia 2015 r., ustalającej odszkodowanie na rzecz T. B. w wysokości 4. 860 zł, (słownie złotych: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt 00/100) za udział 3/4 cz. w nieruchomości, na rzecz A. S. w wysokości 972 zł. (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt dwa 00/100) za udział 1/4 cz. w nieruchomości, na rzecz S. P. w wysokości 972 zł. (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt dwa 00/100) i na rzecz P. B. w wysokości 972 zł. (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt dwa 00/100) za udział 1/4 cz. w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. 0,0096 ha w obrębie [...] - [...], gm. [...], wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej, powiatowej- ul. [...].

W decyzji z [...] marca 2015 r. organ II instancji utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Stan sprawy przestawiał się następująco:

W decyzji Burmistrza Miasta i Gminy [...] Nr [...] znak: [...] z [...] grudnia 2011 r. zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie ewid. [...], gm. [...], stanowiącej działkę ewidencyjną nr [...], uregulowanej w księdze wieczystej nr KW [...].

W wyniku dokonanego podziału wyodrębniona została m. in. działka nr [...] o pow. 0,0096 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej, powiatowej - ul. [...]. Decyzja powyższa stała się ostateczna w dniu [...] stycznia 2012 r.

W aktach organu I instancji przedmiotowej sprawy znajduje się protokół z uzgodnień z 16 maja 2014 r., przeprowadzonych pomiędzy stronami, dotyczący ustalenia odszkodowania, z którego wynika, że strony nie doszły do porozumienia. Poprzedni właściciele gruntów zaproponowali wysokość odszkodowania w wysokości 162 zł/m2 natomiast przedstawiciele Powiatu [...] zaproponowali kwotę 30 zł/m2. W związku z powyższym właściciele gruntów - T. i R. małż. B. uznali rokowania za zakończone negatywnie. Właściciele przedmiotowej nieruchomości wystąpili do Starosty [...] w dniu 16 maja 2014 r. z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego i ustalenie odszkodowania za wydzieloną nieruchomość w drodze decyzji administracyjnej.

W zawiadomieniu z 22 maja 2014 r. wszczęte zostało postępowanie odszkodowawcze, którym jednocześnie poinformowano strony postępowania o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy do dnia 28 listopada 2014 r. Organ prowadzący postępowanie odszkodowawcze, po zgromadzeniu materiału dowodowego zlecił wycenę przedmiotowej nieruchomości.

Operat szacunkowy sporządzony został przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego - J. K. w dniu 4 sierpnia 2014 r.

Strona 1/15