Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Sentencja

Sygn. akt IV SA/ Wr 243 / 04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg /spr./ Sędziowie Asesor WSA Ewa Kamieniecka Asesor WSA Alojzy Wyszkowski Protokolant Marzena Korokowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2005r. sprawy ze skargi Ogólnopolskiego Akademickiego Związku Zawodowego w W. na decyzję Prezydenta W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję utrzymaną nią w mocy; II. nie orzeka w przedmiocie wykonana zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/5

Dyrektor Gimnazjum nr [...] we W. działając na podstawie art. 9b ust. 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56, poz. 357 ze zm. ), dalej; Karta Nauczyciela decyzją z dnia [...]r., Nr [...] odmówił nadania J. B. stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, ponieważ nie spełnia on wymagań, o których mowa w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że J. B. pismem z dnia [...]r. wystąpił z nowym wnioskiem o nadanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, w którym podał, iż dnia [...]r. uzyskał przygotowanie pedagogiczne tj. ukończył kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w wymiarze [...] godzin. J. B. we wniosku tym wskazał, że przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli wyraźnie mówią o tym, że nauczyciel może ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego, jeśli posiada pełne kwalifikacje, odbędzie staż i otrzyma pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela). J. B. był zatrudniony w Gimnazjum nr [...] od dnia: [...]r. do [...]r. i od [...]r. do dnia [...]r. na stanowisku nauczyciela informatyki ([...] godzin ) i techniki ([...] godzin). Umowa została zawarta na czas określony ze względu na wątpliwości dotyczące kwalifikacji J. B. do nauczania przedmiotu. W trakcie trwania umowy wizytator Kuratorium Oświaty dodatkowo zakwestionował akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z dnia [...]r. Nr [...] wydany przez dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr [...] we W., stwierdzający, że J. B. posiada kwalifikacje: magister inżynier bez przygotowania pedagogicznego. Następnie Prezydent W. decyzją z dnia [...]r., Nr [...] stwierdził nieważność wskazanej wyżej decyzji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr [...] we W. z tego powodu, że J. B. w dniu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nie spełniał wymogów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433 z ze zm.), w myśl którego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela posiada osoba, która legitymuje się dyplomem do ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym. J. B. legitymował się ukończeniem wyższych studiów magisterskich, lecz nie posiadał ukończonego kursu pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli. D. Kurator Oświaty we W. decyzją z dnia [...]r., po rozpoznaniu odwołania J. B. od decyzji Prezydenta W. z dnia [...]r. stwierdzającej nieważność aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W odwołaniu od decyzji Dyrektora Gimnazjum nr [...]we W. z dnia [...]r. J. B. powołał się na art. 9a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wskazujący, że nauczyciel akademicki legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej uzyskuje z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego oraz podniósł, że Dyrektor pominął istotny dowód, czyli świadectwo pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w szkole wyższej w okresie od [...]r. do [...]r. Nauczyciel akademicki legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, zatrudniony przez szkołę, nie może zatem uzyskać stopnia zawodowego niższego niż nauczyciel kontraktowy. Taki poziom (szczebel) awansu wynika wprost z Karty Nauczyciela i rozporządzenie powołane w decyzji Dyrektora pozbawione jest w jego kwestii znaczenia. J. B. podniósł, że w jego sytuacji nie może mieć zastosowania art. 9b ust. 6 Karty Nauczyciela (stanowiący o odmowie nadania stopnia awansu nauczyciela zawodowego), gdyż jest on zatrudniony na podstawie przytoczonego art. 9a ust. 3 tej ustawy. Art. 9b ust. 4 tej ustawy, który określa organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego rozgranicza dwie sytuacje tj. nauczycieli spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 tego przepisu oraz zatrudnionych na podstawie art. 9a ust. 3 Pozostałe wątpliwości dotyczące kwalifikacji pedagogicznych są bez znaczenia dla nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego. Tabela zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego przewiduje stopień nauczyciela kontraktowego zarówno dla nauczyciela posiadającego kwalifikacje określone jako "tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym" jak i kwalifikacje określone "tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego". Z tabeli tej wynika, że brak przygotowania pedagogicznego nie wyklucza posiadania stopni wyższych - nauczyciela mianowanego ani dyplomowanego, a wręcz wprost przewiduje ich istnienie w powiązaniu z tak określonymi kwalifikacjami.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta