Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie ustanowienia medalu
Tezy

I. Powiat wykonuje jako własne zadania określone ustawami jako ponadgminne. Katalog tych zadań ma charakter zamknięty.

II. Żaden przepis powszechnie obowiązujący nie regulluje kwestii promocji powiatu i nie określa kompetencji organów tej jednostki.

III. Ustawa o odznakach i mundurach nie przyznała radzie powiatu kompetencji do stanowienia prawa w zakresie ustanowienia odznak honorowych.

Sentencja

W IMENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.) Sędziowie Sędzia NSA - Tadeusz Kuczyński Sędzia WSA - Lidia Serwiniowska Protokolant: - Krzysztof Caliński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Powiatu W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustanowienia medalu I. stwierdza nieważność uchwały Rady Powiatu W. z dnia [...] r. Nr [...]w sprawie ustanowienia medalu: "W uznaniu zasług dla Powiatu W.", II. zasądza od Powiatu W. na rzecz radcy prawnego K. S.-T. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewoda D., na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), zaskarżył w całości uchwałę nr [...] Rady Powiatu W. z dnia [...] roku w sprawie ustanowienia medalu "W uznaniu zasług dla Powiatu W.", z powodu istotnego naruszenia art. l; 2; 3; 4; 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r., Nr 31, poz. 130 ze zmianami).

Mając na uwadze powyższy zarzut Wojewoda D., na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały.

W motywach skargi organ wskazał, iż w dniu [...]roku Rada Powiatu podjęła m. in. uchwałę nr [...]w sprawie ustanowienia medalu "W uznaniu zasług dla Powiatu W.". W uchwale Rada określiła szczegółowe zasady przyznawania medalu, a w załączniku nr 1 i 2 do uchwały wzór wniosku o jego przyznanie oraz wzór medalu i tabliczki. Jak wynika z treści uchwały, medal ma stanowić odpowiednie uhonorowanie, wyróżnienie obywateli i instytucji za zasługi położone dla Powiatu W. (§ 1 i 2 uchwały).

W podstawie prawnej uchwały, Rada Powiatu powołała się na art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi o tym, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. promocji powiatu. Zdaniem organu nadzoru, norma wynikająca z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy nie zawiera kompetencji do stanowienia prawa, lecz określa zadania powiatu. Zatem przepis ten, jako wyznaczający zadania, nie mógł być podstawą prawną do podjęcia przez organ stanowiący powiatu zaskarżonej uchwały.

Zdaniem Wojewody D. Rada Powiatu W., podejmując uchwałę, pominęła zasady ustanawiania odznak honorowych, które regulują przepisy ustawy szczególnej, jaką jest ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130 z późn. zm.). Z brzmienia przepisów ustawy wynika, że ustanawianie i używanie odznak i mundurów odbywa się z zachowaniem przepisów tej ustawy. Odznaką w myśl ustawy o odznakach i mundurach jest każdy przedmiot, który służy celom wskazanym w ustawie m. in. pełni funkcje wyróżnienia za zasługi położone w działalności państwowej lub społecznej. Ustawodawca wskazał, jakie podmioty są uprawnione do ustanawiania odznak honorowych. I tak odznaki honorowe ustanawiają: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów - w drodze rozporządzenia, sejmik województwa, właściwy minister - w drodze rozporządzenia, naczelne organy organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej. W powyższym wyliczeniu nie znajdują się organy stanowiące samorządu powiatu. Ustawa nie przyznała, zatem radzie powiatu kompetencji do stanowienia prawa w zakresie ustanawiania odznak honorowych. Dodatkowo podnieść należy, że organy ustanawiające odznakę ustalają jej wzór oraz zasady i tryb jej nadawania i noszenia. Ustalenie wzoru odznaki honorowej oraz sposobu jej noszenia wymaga zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona 1/3